Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 2004/60/EG av den 23 april 2004 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa quinoxyfen som verksamt ämne (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 120 , 24/04/2004 s. 0039 - 0042Kommissionens direktiv 2004/60/EG

av den 23 april 2004

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa quinoxyfen som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/30/EG(2), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog de brittiska myndigheterna den 1 augusti 1995 en ansökan från Dow Elanco Europe (numera Dow Agro Sciences), om införande av det verksamma ämnet quinoxyfen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 96/457/EEG(3) bekräftades att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2) Effekterna av detta verksamma ämne på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av det ansökande företaget. Den rapporterande medlemsstaten överlämnade utkastet till utvärderingsrapport i ämnet till kommissionen den 11 oktober 1996.

(3) Utkastet till utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 28 november 2003 i form av kommissionens granskningsrapport om quinoxyfen.

(4) Handlingarna och informationen om quinoxyfen överlämnades också till Vetenskapliga kommittén för växter för ett separat samråd. Kommittén ombads kommentera ackumuleringen av ämnet i jord och dess potentiella miljöpåverkan. Kommittén anmärkte i sitt yttrande(4) att de tillgängliga studierna och särskilt fältstudien om nedbrytning av organiska ämnen (soppåsestudien) inte övertygande visar att det sker någon miljöpåverkan, främst beroende på statistiska brister i experimentets utformning. Kommittén anmärkte vidare att en fraktion av quinoxyfenet kan avdunsta efter det att det spritts över grödan. Även om de tillgängliga resultaten visar att ämnet bryts ned snabbt i luft föreslog kommittén att mätningarna av halveringstiden skall upprepas efter det att lämpliga system har utvecklats för bedömning av miljöriskerna med transport i luft av växtskyddsprodukter. Kommitténs rekommendation har beaktats i granskningsrapporten för det verksamma ämnet.

Den otillräckliga fältstudien om nedbrytning av organiskt material gjordes om med ett uppdaterat testprotokoll. Det kunde inte påvisas någon effekt av quinoxyfen på nedbrytningen av organiskt material.

(5) I enlighet med artikel 6.4 i direktiv 91/414/EEG och med tanke på ett eventuellt negativt beslut beträffande quinoxyfen anordnade kommissionen den 13 februari 2003 ett trepartsmöte med den huvudsakliga tillhandahållaren av uppgifter och den föredragande medlemsstaten. Den huvudsakliga tillhandahållaren av uppgifter lämnade ytterligare information som svar på de ursprungliga farhågorna.

(6) Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller quinoxyfen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Ämnet bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för växtskyddsprodukter som innehåller detta ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(7) Kommissionens granskningsrapport är nödvändig för att medlemsstaterna korrekt skall genomföra ett antal av de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG. Därför är det lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna skall hålla den slutliga granskningsrapporten tillgänglig (med undantag av konfidentiella uppgifter enligt artikel 14 i direktiv 91/414/EEG) för eventuella berörda parter.

(8) Efter införandet bör medlemsstaterna ges rimlig tid för att genomföra bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG vad gäller växtskyddsmedel som innehåller quinoxyfen och särskilt för att se över befintliga provisoriska godkännanden och, senast i slutet av perioden, omvandla dessa till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(9) Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(10) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och senast den 28 februari 2005 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 mars 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller quinoxyfen för att kontrollera att villkoren beträffande detta verksamma ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännandet i enlighet med direktiv 91/414/EEG före den 28 februari 2005.

2. Medlemsstaterna skall för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller quinoxyfen, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen av dem som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, senast den 31 augusti 2004 ta upp produkten till ny utvärdering i enlighet med de enhetliga principerna i bilaga VI till 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till detta direktiv. På grundval av denna utvärdering skall de avgöra om produkten uppfyller kraven i artikel 4.1 leden b, c, d och e i direktiv 91/414/EG. När så krävs skall de senast den 28 februari 2006 ändra eller återkalla godkännandet för varje sådant växtskyddsmedel.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 september 2004.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2004.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EUT L 77, 13.3.2004, s. 50.

(3) EGT L 189, 30.7.1996, s. 112.

(4) Yttrande från Vetenskapliga kommittén för växter om införande av quinoxyfen i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (SCP/QUINOX/002-slutlig av den 7 mars 2001).

BILAGA

I bilaga I skall följande rad läggas till i slutet av tabellen:

">Plats för tabell>"