Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

6.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 309/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/99/EG

av den 1 oktober 2004

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa acetamiprid och thiakloprid som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Grekland den 22 oktober 1999 en ansökan från Nisso Chemical Europe GmbH om införande av det verksamma ämnet acetamiprid i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2000/390/EG (2) bekräftades att dokumentationen var fullständig, i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

Förenade kungariket mottog den 11 september 1998 en ansökan enligt artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG från Bayer Plc. (nu Bayer CropScience AG) rörande thiakloprid. Genom kommissionens beslut 2000/181/EG (3) bekräftades att dokumentationen var fullständig, i den meningen att den i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av de sökande företagen. De utnämnda rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till utvärderingsrapporter om dessa verksamma ämnen till kommissionen den 19 mars 2001 (acetamiprid) och 22 november 2000 (thiakloprid).

(4)

Utkastet till utvärderingsrapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 29 juni 2004 i form av kommissionens granskningsrapport om acetamiprid och thiakloprid.

(5)

Granskningen av acetamiprid och thiakloprid visade inte på några öppna frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter.

(6)

De olika undersökningarna har visat att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Acetamiprid och thiakloprid bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att tillstånd för växtskyddsprodukter som innehåller dessa ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet.

(7)

Efter införandet av acetamiprid och thiakloprid i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör medlemsstaterna ges rimlig tid för att genomföra bestämmelserna i direktivet när det gäller växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen och i synnerhet för att granska befintliga provisoriska godkännanden och, senast i slutet av perioden, omvandla dessa till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(8)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 juni 2005 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De skall tillämpa bestämmelserna från och med den 1 juli 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Varje medlemsstat skall själv utfärda närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller acetamiprid eller thiakloprid för att kontrollera att villkoren beträffande dessa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännanden i enlighet med direktiv 91/414/EEG senast den 30 juni 2005.

2.   För varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller acetamiprid eller thiakloprid antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen och som senast den 31 december 2004 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall medlemsstaterna ta upp produkten till ny prövning i enlighet med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av denna prövning skall de avgöra om medlet uppfyller kraven i artikel 4.1 b, 4.1 c, 4.1 d och 4.1 e i direktiv 91/414/EEG.

Efter detta fastställande skall medlemsstaterna:

a)

om ett medel innehåller acetamiprid eller thiakloprid som enda verksamma ämne, när så krävs ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 juni 2006, eller

b)

om en produkt innehåller acetamiprid eller thiakloprid som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 juni 2006 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv enligt vilket det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG beroende på vilket datum som är senast.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 januari 2005.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivets senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/71/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 104).

(2)  EGT L 145, 20.6.2000, s. 36.

(3)  EGT L 57, 2.3.2000, s. 35.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall följande rader läggas till i slutet av tabellen:

Nr

Standardnamn, identifikations- nummer

IUPAC-namn

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”92

Acetamiprid

CAS-nr: 160430-64-8

CIPAC-nr: Ännu inte tilldelat

E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidin

≥ 990 g/kg

1 januari 2005

31 december 2014

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till de resultat i granskningsrapporten om acetamiprid, särskilt tillägg I och II i denna, som presenterades av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 29 juni 2004.

Vid denna övergripande bedömning skall medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till arbetarskyddet,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

I förekommande fall bör riskreducerande åtgärder vidtas.

93

Thiakloprid

CAS-nr: 111988-49-9

CIPAC-nr: 631

Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridyl) methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden} cyanamid

≥ 975 g/kg

1 januari 2005

31 december 2014

Får endast godkännas för användning som insekticid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till de resultat i granskningsrapporten om thiakloprid, särskilt tillägg I och II i denna, som presenterades av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 29 juni 2004.

Vid denna övergripande bedömning skall medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av leddjur som inte är målarter,

ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer,

ta särskild hänsyn till att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga klimat- och/eller markförhållanden.

I förekommande fall bör riskreducerande åtgärder vidtas.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och egenskaper anges i granskningsrapporten.”