Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004R1744.pdf

8.10.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/23


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1744/2004

av den 7 oktober 2004

om ändring av förordning (EG) nr 1490/2002 när det gäller ersättare för en rapporterande medlemsstat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 andra stycket i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med direktiv 91/414/EEG skall kommissionen genomföra ett arbetsprogram för att successivt undersöka de aktiva ämnen som finns på marknaden två år efter anmälan av detta direktiv.

(2)

Den tredje etappen i arbetsprogrammet fastställs i kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3).

(3)

I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EG) nr 1490/2002 kan den rapporterande medlemsstaten lämna över ett ämne till en annan medlemsstat, om den inte kan hålla tidsfristen för inlämnande av utkastet till bedömningsrapport till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(4)

Frankrike har meddelat kommissionen att landet inte kan lämna in utkastet till bedömningsrapport för ämnet teflubenzuron inom den tidsfrist som fastställs i artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1490/2002. Förenade kungariket har erbjudit sig att bli rapporterande medlemsstat för detta aktiva ämne. Den nya rapporterande medlemsstaten måste få tillräckligt med tid på sig att utarbeta ett utkast till bedömningsrapport, och därför bör detta ämne flyttas från del A till del B i bilaga I.

(5)

Förordning (EG) nr 1490/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 1490/2002 skall ändras på följande sätt:

1.

I del A skall posten med teflubenzuron strykas.

2.

I del B skall följande post föras in i alfabetisk ordning:

”Teflubenzuron – Förenade kungariket – BAS-BE”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2004.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/71/EG (EUT L 127, 29.4.2004, s. 104).

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003.