Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/34/EG

av den 17 maj 2005

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa etoxazol och tepraloxydim som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsprodukter på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Frankrike den 21 april 1998 en ansökan från Sumitomo Chemical Agro Europe SA om införande av det verksamma ämnet etoxazol i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 1999/43/EG (2) bekräftades det att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Spanien den 11 september 1997 en ansökan från BASF AG om införande av det verksamma ämnet tepraloxydim i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 98/512/EG (3) bekräftades det att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av de sökande företagen. De utnämnda rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till utvärderingsrapporter om dessa ämnen till kommissionen den 8 oktober 2001 (etoxazol) och den 21 januari 2002 (tepraloxydim).

(4)

Utkasten till utvärderingsrapporter har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för arbetet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 3 december 2004 i form av kommissionens granskningsrapport om etoxazol och tepraloxydim.

(5)

Granskningen av etoxazol och tepraloxydim visade inte på några utestående frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med Vetenskapliga kommittén för växter eller med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

(6)

Det har framgått av de olika undersökningarna att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt vad gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Etoxazol och tepraloxydim bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med det nämnda direktivet.

(7)

Efter det att etoxazol och tepraloxydim införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG bör medlemsstaterna ges rimlig tid för att genomföra bestämmelserna i direktivet när det gäller växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen och särskilt för att granska befintliga provisoriska godkännanden och, senast i slutet av denna period, omvandla dessa till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med direktiv 91/414/EEG.

(8)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 november 2005 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 december 2005.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av det här direktivet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterna skall granska godkännandena för samtliga växtskyddsmedel som innehåller etoxazol eller tepraloxydim för att kontrollera att villkoren beträffande dessa verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG är uppfyllda. När så krävs skall de ändra eller återkalla godkännanden i enlighet med direktiv 91/414/EEG senast den 30 november 2005.

2.   För varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller etoxazol eller tepraloxydim antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen och som senast den 31 maj 2005 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, skall medlemsstaterna ta upp medlet till ny prövning i enlighet med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet. På grundval av denna utvärdering skall de avgöra om medlet uppfyller kraven i artikel 4.1 b–e i direktiv 91/414/EEG.

Efter detta fastställande skall medlemsstaterna

a)

om ett medel innehåller etoxazol eller tepraloxydim som enda verksamma ämne, när så krävs ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 november 2006, eller

b)

om ett medel innehåller etoxazol eller tepraloxydim som ett av flera verksamma ämnen, när så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 november 2006 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är senast.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 juni 2005.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/25/EG (EUT L 90, 8.4.2005, s. 1).

(2)  EGT L 14, 19.1.1999, s. 30.

(3)  EGT L 228, 15.8.1998, s. 35.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall följande rader läggas till i slutet av tabellen:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med den

Särskilda bestämmelser

”100

Etoxazol

CAS-nummer 153233-91-1

CIPAC-nummer 623

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorofenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]-fenetol

≥ 948 g/kg

1 juni 2005

31 maj 2015

Det får endast godkännas för användning som akaricid.

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om etoxazol, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form som den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 december 2004.

I denna samlade bedömning bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av vattenlevande organismer.

I förekommande fall bör riskreducerande åtgärder vidtas.

101

Tepraloxydim

CAS-nummer 149979-41-9

CIPAC-nummer 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-kloroallyloxiimino]propyl}-3-hydroxi-5-perhydropyran-4-ylcyklohex-2-en-1-on

≥ 920 g/kg

1 juni 2005

31 maj 2015

Det får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tepraloxydim, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form som den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 december 2004.

I denna samlade utvärdering skall medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av landlevande leddjur som inte är målarter.

I förekommande fall bör riskreducerande åtgärder vidtas.


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.”