Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 244/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/54/EG

av den 19 september 2005

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa tribenuron som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1) särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordningar (EEG) nr 451/2000 (2) och 703/2001 (3) fastställs närmare bestämmelser för genomförandet av den andra etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och upprättas en förteckning över de verksamma ämnen som skall bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen återfinns tribenuron.

(2)

Effekterna av tribenuron på människors hälsa och miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 703/2001 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av de anmälande företagen. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 skall lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. För tribenuron (i form av tribenuronmetyl) var Sverige rapporterande medlemsstat, och alla relevanta uppgifter lämnades in den 19 juni 2003.

(3)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inom dess arbetsgrupp för utvärdering och lämnades till kommissionen den 19 oktober 2004 i form av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets vetenskapliga rapport om tribenuron (4). Denna rapport har granskats av medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa och godkändes den 15 februari 2005 i form av kommissionens granskningsrapport om tribenuron.

(4)

Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller tribenuron i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Tribenuron bör därför införas i bilaga I så att godkännande för växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne kan ges i alla medlemsstater i enlighet med det direktivet.

(5)

Innan ett verksamt ämne förs in i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet.

(6)

Utan att det påverkar de förpliktelser som fastställs i direktiv 91/414/EEG då ett verksamt ämne införs i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist om sex månader efter införandet för att på nytt granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller tribenuron, för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt i artikel 13 och de relevanta kraven i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna skall ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i enlighet med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Erfarenheterna från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/1992 (5), har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt skyldigheten att kontrollera att innehavaren av ett godkännande kan visa att han eller hon har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta tydliggörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännande i förhållande till de direktiv som hittills har antagits om ändring av bilaga I.

(8)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 augusti 2006 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast förse kommissionen med texten till dessa bestämmelser och en jämförelsetabell mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 3

1.   När så krävs skall medlemsstaterna, i enlighet med direktiv 91/414/EEG, ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller tribenuron som verksamt ämne, senast den 31 augusti 2006.

Före detta datum skall medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att de krav i bilaga I till det direktivet som rör tribenuron har uppfyllts, med undantag av kraven i del B i förteckningen som rör detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Genom undantag från punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller tribenuron, antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, vilka alla senast den 28 februari 2006 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp produkten till ny prövning i enlighet med de enhetliga principerna i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i förteckningen i samma direktivs bilaga I när det gäller tribenuron. På grundval av den utvärderingen skall de fastställa om produkten uppfyller villkoren i artikel 4.1 b–e i direktiv 91/414/EEG.

Efter detta fastställande skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller tribenuron som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 28 februari 2010 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller tribenuron som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 28 februari 2010 eller vid ett datum som fastställs för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv enligt vilket/vilka det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är senast.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 mars 2006.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EGT L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  Vetenskaplig rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA Scientific Report (2004) 15, 1–52o, Peer review of the pesticide risk assessment of tribenuron (slutförd den 19 oktober 2004).

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).


BILAGA

Följande post skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

Nr

Trivialnamn och identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”107

Tribenuron

CAS nr 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC-nr 546

2-[4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl)carbamoylsulfamoyl]bensoesyra

950 g/kg (uttryckt som tribenuronmetyl)

1 mars 2006

28 februari 2016

DEL A

Det får endast godkännas för användning som herbicid.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om tribenuron, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form som den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 15 februari 2005. I denna samlade bedömning skall medlemsstaterna ta särskild hänsyn till skyddet av marklevande och högre vattenlevande växter som inte är målarter och grundvatten i känsliga förhållanden. Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.