Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

22.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 279/63


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/72/EG

av den 21 oktober 2005

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb och metiram som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 av den 11 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförandet av den första etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (2) upprättas en förteckning över de verksamma ämnen som skall utvärderas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb (stavat chlorpyriphos, chlorpyriphos-metyl respektive mancozeb), maneb och metiram.

(2)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3600/92 för ett antal av de användningsområden som föreslagits av de anmälande företagen. Genom kommissionens förordning (EG) nr 933/94 av den 27 april 1994 om fastställande av verksamma ämnen i växtskyddsmedel och om val av rapporterande medlemsstater för genomförandet av kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (3) utsågs följande rapporterande medlemsstater, som lämnade in utvärderingsrapporter och rekommendationer till kommissionen i enlighet med artikel 7.1 c i förordning (EEG) nr 3600/92. För klorpyrifos och klorpyrifosmetyl utsågs Spanien till rapporterande medlemsstat och alla relevanta uppgifter överlämnades den 16 september 1997 och den 7 maj 1999. För mankozeb, maneb och metiram utsågs Italien till rapporterande medlemsstat och alla relevanta uppgifter överlämnades den 3 oktober 2000, den 29 november 2000 respektive den 22 augusti 2000.

(3)

Utvärderingsrapporterna har granskats av medlemsstaterna och kommissionen i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 3 juni 2005 i kommissionens granskningsrapporter om klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb och metiram.

(4)

Granskningen av klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb och metiram visade inte på några utestående frågor som behöver tas upp av Vetenskapliga kommittén för växter eller av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), som tagit över kommitténs roll.

(5)

De olika undersökningar som gjorts har visat att växtskyddsmedel som innehåller klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb eller metiram i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Dessa verksamma ämnen bör därför införas i bilaga I så att tillstånd för de växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i det direktivet.

(6)

Oberoende av ovanstående bör man inhämta ytterligare uppgifter när det gäller vissa specifika punkter. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Det är därför skäligt att kräva att klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb och metiram skall genomgå ytterligare test som kan bekräfta riskbedömningen för en del icke-målorganismer, och när det gäller maneb och mankozeb även för utvecklingstoxicitet, och att sådana studier skall göras av de anmälande företagen.

(7)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter få en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att bli resultatet av införandet.

(8)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att se över befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb eller metiram för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt i artikel 13, och de relevanta villkoren i bilaga I är uppfyllda. Medlemsstaterna bör, i förekommande fall, ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Trots ovanstående tidsfrist bör en längre period föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(9)

Erfarenheter från tidigare införanden i bilaga I till direktiv 91/414/EEG av verksamma ämnen som utvärderats enligt förordning (EEG) nr 3600/92 har visat att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av kraven på innehavarna av befintliga godkännanden när det gäller tillgång till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter är det därför nödvändigt att klargöra medlemsstaternas förpliktelser, särskilt den att kontrollera att innehavaren av ett godkännande kan visa att denne har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännande i förhållande till de direktiv som hittills har antagits om ändring av bilaga I.

(10)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och senast den 31 december 2006 offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb eller metiram som verksamt ämne senast den 31 december 2006. Senast detta datum skall medlemsstaterna särskilt kontrollera att villkoren i bilaga I till det direktivet som rör klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb respektive metiram har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B som rör dessa verksamma ämnen, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb eller metiram antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 30 juni 2006 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i enlighet med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post i samma direktivs bilaga I som rör klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb respektive metiram. På grundval av den utvärderingen skall medlemsstaterna fastställa om medlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb eller metiram som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 juni 2010 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett medel innehåller klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, mankozeb, maneb eller metiram som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 juni 2010 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket/vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 juli 2006.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2005.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2005/396/EG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(2)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 10).

(3)  EGT L 107, 28.4.1994, s. 8. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2230/95 (EGT L 225, 22.9.1995, s. 1).


BILAGA

Följande skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EG:

Nr

Trivialnamn,

Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”112

Klorpyrifos

CAS-nr

2921-88-2

CIPAC-nr

221

O,O-dietyl-O-3,5,6-triklor-2-pyridyltiofosfat

≥ 970 g/kg

Föroreningen O,O,O,O-tetraetylditiopyrofosfat (Sulfotep) ansågs vara av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 3 g/kg har fastställts

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorpyrifos, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 juni 2005

Medlemsstaterna skall särskilt beakta skydd av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter samt säkerställa att villkoren för godkännande i förekommande fall inbegriper riskreducerande åtgärder, som t.ex. buffertzoner.

Medlemsstaterna skall begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur. De skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan klorpyrifos införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet trätt i kraft

113

Klorpyrifosmetyl

CAS-nr

5598-13-0

CIPAC-nr

486

O,O-dimetyl-O-3,5,6-triklor-2-pyridyltiofosfat

≥ 960 g/kg

Föroreningarna O,O,O,O-tetrametylditiopyrofosfat (Sulfotemp) och o,o,o-trimetyl-o-(3,5,6-triklor-2-pyridinyl)ditiodifosfat (Sulfotemp-ester) ansågs vara av toxikologisk betydelse och en högsta halt på 5g/kg har fastställts för var och en av föroreningarna

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som insekticid.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om klorpyrifosmetyl, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 juni 2005

Medlemsstaterna skall särskilt beakta skydd av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och leddjur som inte är målarter samt säkerställa att villkoren för godkännande i förekommande fall inbegriper riskreducerande åtgärder, som t.ex. buffertzoner

Om ämnet används utomhus skall medlemsstaterna begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur. Medlemsstaterna skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan klorpyrifosmetyl införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet trätt i kraft

114

Maneb

CAS-nr

12427-38-2

CIPAC-nr

61

manganetylenbis (ditiokarbamat) (polymer)

≥ 860 g/kg

Föroreningen etylentiourea anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 % av manebhalten

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om maneb, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 juni 2005

Medlemsstaterna skall särskilt beakta risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden

Medlemsstaterna skall särskilt beakta resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten

Medlemsstaterna skall särskilt beakta skydd av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter samt säkerställa att villkoren för godkännande inbegriper riskreducerande åtgärder

Medlemsstaterna skall begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur samt för utvecklingstoxicitet

De skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan maneb införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet trätt i kraft

115

Mankozeb

CAS-nr

8018-01-7 (tidigare 8065-67-5)

CIPAC-nr

34

manganetylenbis (ditiokarbamat) (polymer) komplex med zinksalt

≥ 800 g/kg

Föroreningen etylentiourea anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 % av mankozebhalten

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om mankozeb, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 juni 2005

Medlemsstaterna skall särskilt beakta risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden

Medlemsstaterna skall särskilt beakta resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten

Medlemsstaterna skall särskilt beakta skydd av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter samt säkerställa att villkoren för godkännande inbegriper riskreducerande åtgärder

Medlemsstaterna skall begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur samt för utvecklingstoxicitet

De skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan mankozeb införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet trätt i kraft

116

Metiram

CAS-nr

9006-42-2

CIPAC-nr

478

ammoniumzinketylenbis (ditiokarbamat) – poly[etylenbis(tiuramdisulfid)]

≥ 840 g/kg

Föroreningen etylentiourea anses vara av toxikologisk betydelse och får inte överstiga 0,5 % av metiramhalten

1 juli 2006

30 juni 2016

DEL A

Får endast godkännas för användning som fungicid

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om metiram, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 3 juni 2005

Medlemsstaterna skall särskilt beakta risken för förorening av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga markförhållanden och/eller extrema klimatförhållanden

Medlemsstaterna skall särskilt beakta resthalterna i livsmedel och bedöma konsumenternas exponering via kosten

Medlemsstaterna skall särskilt beakta skydd av fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och leddjur som inte är målarter samt säkerställa att villkoren för godkännande inbegriper riskreducerande åtgärder

Medlemsstaterna skall begära in ytterligare studier som bekräftar riskbedömningen för fåglar och däggdjur. De skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan metiram införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet trätt i kraft”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.