Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006D0656.pdf

30.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/71


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 20 september 2006

om fastställande av djurhälsovillkor och intygskrav för import av prydnadsfiskar

[delgivet med nr K(2006) 4149]

(Text av betydelse för EES)

(2006/656/EG)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/67/EEG av den 28 januari 1991 om djurhälsovillkor för utsläppande på marknaden av djur och produkter från vattenbruk (1), särskilt artiklarna 19.3, 20.3 och 21.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens beslut 2003/858/EG av den 21 november 2003 om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel (2) fastställs dels en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer varifrån medlemsstaterna får importera levande fisk, ägg och könsceller för fiskodling i gemenskapen, dels djurhälsovillkor och intygskrav för sådana sändningar.

(2)

Beslut 2003/858/EG gäller inte för tropiska prydnadsfiskar som hålls permanent i akvarier, och följaktligen är djurhälsovillkoren och intygskraven rörande tropiska prydnadsfiskar inte harmoniserade på gemenskapsnivå.

(3)

Handeln med prydnadsfiskar med tredjeländer är betydande, och frågan om tillämpningen av beslut 2003/858/EG på prydnadsfiskar har tagits upp.

(4)

Vissa tredjeländer är införda i bilaga I till beslut 2003/858/EG, men endast när det gäller export av kallvattenlevande prydnadsfiskar. De berörda länderna bör därför föras in i bilaga I till det här beslutet.

(5)

För närvarande är det 14 medlemsstater som har utarbetat nationella hälsointyg med olika djurhälsovillkor för prydnadsfiskar. För att förenkla för såväl gemenskapens gränskontrollstationer som den europeiska prydnadsfiskbranschen och handelspartner i tredjeländer bör man harmonisera de berörda djurhälsovillkoren och intygsförlagorna.

(6)

De särskilda djurhälsovillkoren och intygsförlagorna för prydnadsfiskar bör ligga i linje med villkoren och intygen i beslut 2003/858/EG, med beaktande av den specifika användningen av dessa djur i gemenskapen och djurhälsosituationen i de berörda tredjeländerna, så att man undviker att släppa in sjukdomar som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för beståndet av odlad fisk och vildfisk i gemenskapen om de släpps in och får möjlighet att sprida sig.

(7)

I rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter (3) fastställs normer för intyg. De regler och principer som tillämpas av tjänstemän i tredjeland som utfärdar intyg bör vara sådana att de ger samma garantier som de regler och principer som fastställs i det direktivet.

(8)

Det här beslutet bör tillämpas utan att det påverkar tilllämpningen av andra bestämmelser på gemenskapsnivå eller nationell nivå om bevarande av fiskbestånden.

(9)

Medlemsstaterna och tredjeländerna behöver en viss tid för att anpassa sig till de nya kraven för importintyg. Detta beslut bör därför inte börja tillämpas omedelbart.

(10)

I överensstämmelse med WTO-avtalet om tillämpningen av hälso- och växtskyddsåtgärder har detta beslut meddelats tredjeländerna så att de kan lämna synpunkter.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.   Genom detta beslut fastställs harmoniserade djurhälsobestämmelser för import till gemenskapen av prydnadsfiskar.

2.   Detta beslut skall tillämpas på följande:

a)

Fiskar som fångats i naturen och som importeras för att användas som prydnadsfiskar.

b)

Prydnadsfiskar som importeras av omlastare och grossister.

c)

Prydnadsfiskar som importeras till djurhandlare, trädgårdscentrum, trädgårdsdammar eller utställningsakvarier och liknande verksamheter utan direkt kontakt med gemenskapens fiskevatten.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 91/67/EEG skall följande definitioner tillämpas:

a)   prydnadsfiskar: fiskar som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden uteslutande för prydnadsändamål.

b)   kallvattenlevande prydnadsfiskar: prydnadsfiskar av arter som är mottagliga för en eller flera av följande sjukdomar: epizootisk hematopoietisk nekros (EHN), infektiös laxanemi (ISA), viral hemorragisk septikemi (VHS), infektiös hematopoietisk nekros (IHN), vårviremi hos karp (SVC), bakteriell njursjuka (BKD), infektiös pankreasnekros (IPN), koiherpesvirus (KHV) och infektion med Gyrodactylus salaris.

c)   tropiska prydnadsfiskar: andra prydnadsfiskar än kallvattenlevande prydnadsfiskar.

d)   omlastare: företag eller personer som levererar prydnadsfiskar till ett antal detaljhandlare eller grossister genom att på deras vägnar importera sändningar och leverera varje order direkt till kunderna i gemenskapen.

Artikel 3

Villkor för import av kallvattenlevande prydnadsfiskar

Medlemsstaterna skall tillåta import till sitt territorium av kallvattenlevande prydnadsfiskar endast om följande villkor uppfylls:

a)

Fiskarna har sitt ursprung i ett land som är infört i

i)

bilaga I till beslut 2003/858/EG, eller

ii)

del I i bilaga I till det här beslutet.

b)

Sändningen uppfyller de garantier, även avseende förpackning och märkning, och de relevanta särskilda tilläggskrav som anges i djurhälsointyget enligt förlagan i bilaga II och med beaktande av de förklarande anmärkningarna i bilaga III.

c)

Fiskarna har transporterats under förhållanden som inte påverkar deras hälsostatus.

Artikel 4

Villkor för import av tropiska prydnadsfiskar

Medlemsstaterna skall tillåta import till sitt område av tropiska prydnadsfiskar endast om

a)

fiskarna har sitt ursprung i ett land som är infört i del II i bilaga I till det här beslutet,

b)

sändningen uppfyller de garantier, även avseende förpackning och märkning, och de relevanta särskilda tilläggskrav som anges i djurhälsointyget enligt förlagan i bilaga IV och med beaktande av de förklarande anmärkningarna i bilaga III, och

c)

fiskarna har transporterats under förhållanden som inte påverkar deras hälsostatus.

Artikel 5

Kontrollförfaranden

Prydnadsfiskar som importeras från tredjeländer skall genomgå veterinärkontroll på gränskontrollstationen i den mottagande medlemsstaten enligt artikel 8 i rådets direktiv 91/496/EEG (4), och den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 (5) skall fyllas i på lämpligt sätt.

Artikel 6

Förhindrande av införande av smitta i naturliga vatten

1.   Prydnadsfiskar som importeras enligt detta beslut får inte sättas ut i fiskodlingsanläggningar eller andra ställen varifrån de kan ta sig ut i eller på något annat sätt förorena naturliga vattenområden i gemenskapen.

2.   Transportvatten från importerade sändningar skall hanteras på ett sådant sätt att det inte förorenar naturliga vattenområden i gemenskapen.

Artikel 7

Tillämpning

Detta beslut skall tillämpas sex månader efter det att det har offentliggjorts.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 september 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 806/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  EUT L 324, 11.12.2003, s. 37. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/742/EG (EUT L 279, 22.10.2005, s. 71).

(3)  EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.

(4)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 58. Direktivet senast ändrat genom 2003 års anslutningsakt.

(5)  EUT L 49, 19.2.2004, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 585/2004 (EUT L 91, 30.3.2004, s. 17).


BILAGA I

DEL I

Territorier från vilka import till Europeiska gemenskapen av kallvattenlevande prydnadsfiskar är tillåten

Land

Territorium

Kommentarer (1)

ISO-kod

Namn

Kod

Beskrivning

 

BR

Brasilien

 

 

Endast Cyprinidae

CO

Colombia

 

 

Endast Cyprinidae

CG

Republiken Kongo

 

 

Endast Cyprinidae

MK (2)

f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

 

 

Endast Cyprinidae

JM

Jamaica

 

 

Endast Cyprinidae

SG

Singapore

 

 

Endast Cyprinidae

LK

Sri Lanka

 

 

Endast Cyprinidae

TH

Thailand

 

 

Endast Cyprinidae

DEL II

Territorier från vilka import till Europeiska gemenskapen av tropiska prydnadsfiskar är tillåten

Alla länder som är medlemmar av Internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE).

(En förteckning över länderna finns på Internet [http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm].)


(1)  Inga begränsningar om fältet inte fylls i. Om landet eller området får exportera endast vissa arter, ägg eller könsceller skall dessa arter anges och/eller en anmärkning göras i den här spalten, t.ex. ”endast ägg”.

(2)  Provisorisk kod som inte påverkar den slutgiltiga beteckning som kommer att fastställas under de förhandlingar som pågår i Förenta nationerna.


BILAGA II


BILAGA III

Förklarande anmärkningar

Allmänt

a)

Intygen skall utfärdas av exportlandets behöriga myndigheter.

b)

Varje intygs original skall bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text behövs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en odelbar enhet.

c)

Högst upp på varje högersida skall markeringen ”original” finnas tillsammans med en särskild sifferkod från den behöriga myndigheten. Intygets alla sidor skall vara numrerade enligt följande: (sidnummer) av (totalt antal sidor).

d)

Intygets original och de märken som nämns i förlagan skall utfärdas på minst ett av de officiella språken i dels den EG-medlemsstat där gränsinspektionen sker, dels bestämmelsemedlemsstaten. Medlemsstaterna får dock tillåta andra språk, vid behov tillsammans med en officiell översättning.

e)

Den dag då sändningen lastas för export till EG skall intygets original få en officiell stämpel och undertecknas av en officiell inspektör som utsetts av den behöriga myndigheten. När detta sker skall den behöriga myndigheten i exportlandet se till att de principer för intygande som tillämpas är likvärdiga med dem som fastställs i rådets direktiv 96/93/EG.

f)

Stämpeln och underskriften skall ha en annan färg än den tryckta texten, förutom då stämpeln är präglad.

g)

Intygets original skall åtfölja sändningen tills den kommer fram till gränskontrollstationen i EG.

h)

Intyget skall vara giltigt under en period av 10 dagar från och med den dag då det utfärdas. Om transporten sker med fartyg förlängs giltighetstiden med fartygstransportens tidslängd.

Handledning för ifyllandet av del I i intygen

a)

Punkt I.8 Ursprungsregion: Vid behov: Rör endast regionaliseringsåtgärder eller definition av godkänd zon enligt det här beslutet eller beslut 2003/858/EG. Regionerna och de godkända zonerna måste anges såsom de anges i Europeiska unionens officiella tidning.

b)

Punkt I.10 Bestämmelseort: Se punkt 1.8.

c)

Punkt I.13 Lastningsplats: Om annan än i punkt I.11, ange den plats där djuren lastas, särskilt om de har samlats ihop i förväg.

d)

Punkt I.20 Kvantitet: Ange den totala bruttovikten och den totala nettovikten i kg.

e)

Punkt I.22 Antal förpackningar: Ange antalet behållare som djuren transporteras i.

f)

Punkt I.25 Varor bestämda för: Ange fiskarnas enda bestämmelseort. (Endast möjliga alternativ skall anges på varje specifikt intyg.)

Karantän: Detta avser karantän enligt kraven i relevant gemenskapslagstiftning.

Sällskapsdjur: Detta gäller också i sådana fall då vattenlevande prydnadsdjur är avsedda för djuraffärer eller liknande, och inte för vidareförsäljning.

Cirkus/utställning: Detta gäller också i sådana fall då vattenlevande prydnadsdjur är avsedda för utställningsakvarier eller liknande, och inte för vidareförsäljning.

”Övriga”: Avsedda för ändamål som inte förtecknas någon annanstans i denna klassificering, exempelvis via privatimport eller omlastare.

g)

Punkt I.28 Artens trivialnamn kan anges tillsammans med dess vetenskapliga namn.


BILAGA IV