Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

15.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 44/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/19/EG

av den 14 februari 2006

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa 1-metylcyklopropen som verksamt ämne

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Nederländerna den 28 februari 2002 en ansökan från Rohm and Haas France SA om införande av det verksamma ämnet 1-metylcyklopropen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2003/35/EG (2) bekräftades det att dokumentationen var fullständig, dvs. i princip kunde anses uppfylla uppgiftskraven i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

Effekterna av detta verksamma ämne på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits av det sökande företaget. Den utnämnda rapporterande medlemsstaten överlämnade ett utkast till utvärderingsrapport om detta ämne till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet den 22 mars 2003.

(3)

Utvärderingsrapporten har granskats av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) inom dess arbetsgrupp för utvärdering och lämnades till kommissionen den 14 januari 2005 i form av EFSA:s vetenskapliga rapport om 1-metylcyklopropen (3). Rapporten granskades av medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa och godkändes slutgiltigt den 23 september 2005 som kommissionens granskningsrapport om 1-metylcyklopropen.

(4)

Granskningen av 1-metylcyklopropen visade inte på några utestående frågor eller problem som skulle ha krävt samråd med vetenskapliga kommittén för växter eller med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som har tagit över kommitténs roll.

(5)

Det har framgått av de olika undersökningar som har gjorts att växtskyddsmedel som innehåller detta verksamma ämne i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artiklarna 5.1 a, 5.1 b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. 1-metylcyklopropen bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att tillstånd för växtskyddsprodukter som innehåller detta ämne kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet.

(6)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga provisoriska godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller 1-metylcyklopropen för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt de i artikel 13 och de relevanta kraven i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör omvandla befintliga provisoriska godkännanden till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Genom undantag från ovanstående tidsfrist bör en längre period föreskrivas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel för varje avsett användningsområde i enlighet med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 30 september 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 oktober 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller 1-metylcyklopropen som verksamt ämne senast den 30 september 2006. Senast detta datum skall medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att villkoren som rör 1-metylcyklopropen i bilaga I till det direktivet har uppfyllts, med undantag av villkoren i del B i den post som rör detta verksamma ämne, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13.2.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller 1-metylcyklopropen antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 31 mars 2006 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som rör 1-metylcyklopropen i bilaga I i samma direktiv. På grundval av den utvärderingen skall medlemsstaterna fastställa om produkten uppfyller villkoren i artiklarna 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller 1-metylcyklopropen som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 september 2007 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller 1-metylcyklopropen som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 september 2007 eller vid ett datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket/vilka ämnet eller ämnena i fråga infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 april 2006.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/6/EG (EUT L 12, 18.1.2006, s. 21)

(2)  EGT L 11, 16.1.2003, s. 52.

(3)  EFSA Scientific Report (2005) 30, 1–46, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (färdigställd den 14 januari 2005).


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall följande rader läggas till i slutet av tabellen

Nr

Generiskt namn Identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhet (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”118

1-metylcyklopropen (inget generiskt namn enligt ISO har beaktats för detta verksamma ämne)

CAS-nr 3100-04-7

CIPAC-nr Inget nummer har tilldelats

1-metylcyklopropen

≥ 960 g/kg

Föroreningarna 1-klor-2-metylpropen och 3-klor-2-metylpropen utgör ett problem ur toxikologiskt hänseende och får var och en ej överstiga 0,5 g/kg i det tekniska materialet.

1 april 2006

31 mars 2016

DEL A

Får endast godkännas för att användas som tillväxthämmande ämne för lagring på förslutningsbart lager efter skörd.

DEL B

Vid genomförandet av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om 1-metylcyklopropen, särskilt tilläggen I och II till denna, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 september 2005.


(1)  Ytterligare uppgifter om det verksamma ämnets identitet och egenskaper anges i granskningsrapporten.”