Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0045.pdf

18.5.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 130/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/45/EG

av den 16 maj 2006

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG när det gäller specifikationen för det verksamma ämnet propoxykarbazon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Propoxykarbazon infördes som verksamt ämne i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens direktiv 2003/119/EG (2).

(2)

I sin ansökan om införande av propoxykarbazon lämnade tillverkaren Bayer CropScience in en specifikation som grundade sig på småskalig produktion. För storskalig produktion vill företaget nu ändra specifikationen i fråga om renhet. Det har lämnat uppgifter som visar att den ändrade specifikationen uppfyller kraven för införande.

(3)

Tyskland har utvärderat de upplysningar och uppgifter som företaget har lämnat. Tyskland informerade kommissionen i juli 2005 om sin slutsats att den ändrade specifikationen inte innebär några andra risker än de som redan har beaktats vid införandet av propoxykarbazon i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG och i kommissionens granskningsrapport för ämnet.

(4)

Specifikationen för propoxykarbazon bör därför ändras.

(5)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 18 september 2006 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 19 september 2006.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaterna själva utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2006.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/39/EG (EUT L 104, 13.4.2006, s. 30).

(2)  EUT L 325, 12.12.2003, s. 41.


BILAGA

I bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG skall rad 77 ersättas med följande:

”77

Propoxykarbazon

CAS-nr 145026-81-9

CIPAC-nr 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) karboxamidosulfonylbensoesyra-metylester

≥ 950 g/kg (uttryckt som propoxykarbazonnatrium)

1 april 2004

31 mars 2014

Får endast godkännas för användning som herbicid.

För genomförande av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om propoxykarbazon från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 3 oktober 2003, särskilt tilläggen I och II till denna. Vid denna övergripande bedömning bör medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till att propoxykarbazon och dess metaboliter kan förorena grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga klimat- och/eller markförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av ekosystemet i vattnet, särskilt vattenväxter.

Vid behov bör riskreducerande åtgärder vidtas.”