Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

12.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 97/42


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/21/EG

av den 10 april 2007

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG när det gäller sista giltighetsdag för införandet i bilaga I av de verksamma ämnena azoxystrobin, imazalil, kresoxim-metyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadionkalcium och fluroxipyr

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNA KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 98/47/EG (2) infördes azoxystrobin till och med den 1 juli 2008, genom kommissionens direktiv 97/73/EG (3) infördes imazalil till och med den 31 december 2008, genom kommissionens direktiv 1999/1/EG (4) infördes kresoxim-metyl till och med den 31 januari 2009, genom kommissionens direktiv 1999/73/EG (5) infördes spiroxamin till och med den 1 september 2009, genom kommissionens direktiv 1999/80/EG (6) infördes azimsulfuron till och med den 1 oktober 2009, genom kommissionens direktiv 2000/50/EG (7) infördes prohexadionkalcium till och med den 20 oktober 2010 och genom kommissionens direktiv 2000/10/EG (8) infördes fluroxipyr till och med den 30 november 2010 som verksamma ämnen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(2)

Införandet av ett verksamt ämne kan på begäran förlängas förutsatt att en ansökan lämnas in senast två år före sista giltighetsdag för införandet. Kommissionen har tagit emot begäran om förlängning av införande för alla de ämnen som nämns ovan.

(3)

Kommissionen kommer att behöva fastställa närmare bestämmelser för inlämnande och utvärdering av de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna förlänga införandet i bilaga I. Det är därför motiverat att förlänga införandet av ovan nämnda verksamma ämnen i bilaga I för en tillräckligt lång period så att anmälarna kan sammanställa sina ansökningar och kommissionen kan utvärdera ämnena och fatta ett beslut.

(4)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 12 december 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 13 december 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/6/EG (EUT L 43, 15.2.2007, s. 13).

(2)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 50.

(3)  EGT L 353, 24.12.1997, s. 26.

(4)  EGT L 21, 28.1.1999, s. 21.

(5)  EGT L 206, 5.8.1999, s. 16. Rättat i EGT L 221, 21.8.1999, s. 19.

(6)  EGT L 210, 10.8.1999, s. 13.

(7)  EGT L 198, 4.8.2000, s. 39.

(8)  EGT L 57, 2.3.2000, s. 28.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall raderna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 ersättas med följande:

”1

Imazalil

CAS-nr 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC-nr 335

(+)-1-(β-allyloxi-2,4-diklorfenyletyl)imidazol eller (+)-allyl-1-(2,4-diklorfenyl)-2-imidazol-1-yletyleter

975 g/kg

1 januari 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Beträffande följande användningsområden gäller nedanstående särskilda villkor:

Behandling av frukt, grönsaker och potatis efter skörd får endast godkännas om det finns ett lämpligt saneringssystem eller om en riskbedömning har visat att utsläpp av det preparat som används vid behandlingen inte medför oacceptabla risker för miljön i allmänhet eller vattenlevande organismer i synnerhet.

Behandling av potatis efter skörd får endast godkännas om en riskbedömning har visat att utsläpp av processavfall från behandlad potatis inte medför en oacceptabel risk för vattenlevande organismer.

Användning på vegetation utomhus får endast godkännas om en riskbedömning har visat att användningen inte medför några oacceptabla effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 11 juli 1997.

2

Azoxystrobin

CAS-nr 131860-33-8

CIPAC-nr 571

Metyl(E)-2-{2[6-(2-cyanofenoxi)pyrimidin-4-yloxi] fenyl}-3-metoxiakrylat

930 g/kg (Z-isomer max 25 g/kg)

1 juli 1998

31 december 2011

Får godkännas endast för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna skall medlemsstaterna särskilt beakta inverkan på vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande bör innefatta riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 22 april 1998.

3

Kresoxim-metyl

CAS-nr 143390-89-0

CIPAC-nr 568

Metyl(E)-2-metoxiimino-2-[2-(o-tolyloximetyl) fenyl]acetat

910 g/kg

1 februari 1999

31 december 2011

Får godkännas endast för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna skall medlemsstaterna särskilt beakta skyddet av grundvattnet i känsliga förhållanden.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 16 oktober 1998.

4

Spiroxamin

CAS-nr 1181134-30-8

CIPAC-nr 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4,5] dekan-2-ylmetyl)-etyl-propyl-amin

940 g/kg (kombination av diastereomererna A och B)

1 september 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som fungicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna skall medlemsstaterna

särskilt beakta användarsäkerheten och se till att godkännandevillkoren innefattar lämpliga skyddsåtgärder,

samt

särskilt beakta inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov också innefattar riskreducerande åtgärder.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 12 maj 1999.

5

Azimsulfuron

CAS-nr 120162-55-2

CIPAC-nr 584

1-(4,6-dimetoxipyrimidin-2-yl)-3-[l-metyl-4-(2-metyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]-urea

980 g/kg

1 oktober 1999

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Besprutning i luften får inte tillåtas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna skall medlemsstaterna särskilt beakta inverkan på vattenlevande organismer och landväxter som inte är målarter och se till att villkoren för godkännande vid behov innefattar riskreducerande åtgärder (t.ex. vid risodling: minimiperioder för kvarhållande av vatten före avledning).

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 2 juli 1999.

6

Fluroxipyr

CAS-nr 69377-81-7

CIPAC-nr 431

4-amino-3,5-diklor-6-fluor-2-pyridyloxiättiksyra

950 g/kg

1 december 2000

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna skall medlemsstaterna

särskilt beakta de ytterligare uppgifter som krävs enligt punkt 7 i granskningsrapporten,

särskilt beakta skyddet av grundvattnet,

särskilt beakta inverkan på vattenlevande organismer och se till att villkoren för godkännande vid behov också innefattar riskreducerande åtgärder.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen om de ytterligare fältförsök och uppgifter som krävs enligt punkt 7 i granskningsrapporten inte överlämnats före den 1 december 2000.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 30 november 1999.

8

Prohexadionkalcium

CAS-nr 127277-53-6

CIPAC-nr 567

Kalcium 3,5-dioxo-4-propionylcyklohexankarboxylat

890 g/kg

1 oktober 2000

31 december 2011

Får endast godkännas för användning som tillväxtreglerande ämne.

Granskningsrapporten godkändes av ständiga kommittén för växtskydd den 16 juni 2000.”