Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

24.4.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/34


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/25/EG

av den 23 april 2007

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 703/2001 (3) fastställs närmare bestämmelser för genomförandet av den andra etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG tillsammans med en förteckning över de verksamma ämnen som skall utvärderas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb.

(2)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 703/2001 för ett antal av de användningsområden som har föreslagits av anmälaren. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EG) nr 451/2000 skall lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). För dimetoat utsågs Förenade kungariket till rapporterande medlemsstat, och alla relevanta upplysningar lämnades den 4 augusti 2004. Tyskland var den rapporterande medlemsstaten för dimetomorf och metribuzin och alla relevanta upplysningar lämnades den 11 juni 2004 respektive den 23 augusti 2004. Sverige var den rapporterande medlemsstaten för glufosinat och alla relevanta upplysningar lämnades den 3 januari 2003. För fosmet var den rapporterande medlemsstaten Spanien och alla relevanta upplysningar lämnades den 23 augusti 2004. För propamokarb utsågs Irland till rapporterande medlemsstat och alla relevanta upplysningar lämnades den 5 oktober 2004.

(3)

Utvärderingsrapporterna har granskats av medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och de lades fram för kommissionen den 14 mars 2005 om glufosinat, den 12 maj 2006 om fosmet och propamokarb, den 23 juni 2006 om dimetoat och dimetomorf och den 28 juli 2006 om metribuzin, i form av myndighetens vetenskapliga rapporter (4). Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporterna i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och de godkändes slutgiltigt den 24 november 2006 som kommissionens granskningsrapporter om dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb.

(4)

Av de olika undersökningar som gjorts har det framgått att växtskyddsmedel som innehåller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapporter. Dessa verksamma ämnen bör därför införas i bilaga I så att godkännanden för de växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen kan beviljas i alla medlemsstater i enlighet med direktivet i fråga.

(5)

Utan att det påverkar den slutsatsen bör ytterligare uppgifter inhämtas om vissa specifika aspekter avseende dimetoat, glufosinat, metribuzin och fosmet. Enligt artikel 6.1 i direktiv 91/414/EEG kan det ställas villkor för införandet av ett ämne i bilaga I. Det är därför skäligt att kräva att dimetoat, glufosinat, metribuzin och fosmet skall genomgå ytterligare test som kan bekräfta riskbedömningen i fråga om vissa aspekter och att de anmälande företagen skall inkomma med sådana undersökningar.

(6)

Innan ett verksamt ämne införs i bilaga I bör medlemsstaterna och berörda parter medges en rimlig tidsfrist för att anpassa sig till de nya krav som kommer att följa av införandet.

(7)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av införandet av ett verksamt ämne i bilaga I, bör medlemsstaterna medges en tidsfrist om sex månader efter införandet för att på nytt granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb i syfte att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG är uppfyllda, särskilt kraven i artikel 13 och de relevanta villkoren i bilaga I. Medlemsstaterna bör, där det är lämpligt, ändra, ersätta eller återkalla befintliga godkännanden enligt bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Med avvikelse från ovanstående tidsfrist bör en längre period medges för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen i enlighet med bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i överensstämmelse med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(8)

När verksamma ämnen som bedömts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3600/92 (5) tidigare har införts i bilaga I till direktiv 91/414/EEG har det visat sig att svårigheter kan uppstå vid tolkningen av de skyldigheter som innehavarna av befintliga godkännanden har när det gäller tillgången till uppgifter. För att undvika ytterligare svårigheter framstår det därför som nödvändigt att klargöra medlemsstaternas skyldigheter, särskilt den att kontrollera att innehavaren av ett godkännande har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet. Detta klargörande innebär dock inte att några nya krav ställs på medlemsstaterna eller på innehavarna av godkännanden i förhållande till de direktiv som hittills har antagits om ändring av bilaga I.

(9)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 31 mars 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb som verksamt ämne senast den 31 mars 2008.

Före detta datum skall medlemsstaterna särskilt ha kontrollerat att de krav i bilaga I till direktivet som gäller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet och propamokarb har uppfyllts, med undantag av de krav i del B i förteckningen som rör detta verksamma ämne, och att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet eller propamokarb antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 30 september 2007 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post i samma direktivs bilaga I som rör dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet eller propamokarb. På grundval av denna prövning skall medlemsstaterna fastställa om medlet uppfyller de villkor som anges i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet eller propamokarb som enda verksamma ämne, om så krävs, senast den 30 september 2011 ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om en produkt innehåller dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet eller propamokarb som ett av flera verksamma ämnen, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet senast den 30 september 2011 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv som inför det berörda ämnet eller de berörda ämnena i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är det senaste.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 oktober 2007.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 april 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/21/EG (EUT L 97, 12.4.2007, s. 42).

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1044/2003 (EUT L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EGT L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (färdigställd den 14 mars 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (färdigställd den 12 maj 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (färdigställd den 12 maj 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (färdigställd den 23 juni 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (färdigställd den 23 juni 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (färdigställd den 28 juli 2006).

(5)  EGT L 366, 15.12.1992, s. 10. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2266/2000 (EGT L 259, 13.10.2000, s. 27).


BILAGA

Följande post skall läggas till i slutet av tabellen i bilaga I till direktiv 91/414/EEG:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

IUPAC-namn

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”155

Dimetoat

CAS-nr 60-51-5

CIPAC-nr 59

O,O-dimetyl-S-(N-metylkarbamoylmetyl)ditiofosfat 2-dimetoxi-fosfinotioyltio-N-metylacetamid

≥ 950 g/kg

Föroreningar:

ometoat: högst 2 g/kg

Isodimetoat: högst 3 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

Del A

Får godkännas endast för användning som insekticid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall slutsatserna i granskningsrapporten om dimetoat beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 24 november 2006.

Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Skyddet för fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer och andra leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande skall inbegripa riskreducerande åtgärder, där detta är lämpligt, t.ex. buffertzoner, avrinning och dränering till ytvattnet.

Konsumenternas exponering via kosten.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning skall innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Berörda medlemsstater skall begära in ytterligare undersökningar för att bekräfta den långsiktiga bedömningen av risken för fåglar, däggdjur och leddjur som inte är målarter, samt en toxikologisk bedömning av eventuell förekomst av metaboliter i grödor.

De skall se till att den som har begärt att dimetoat införs i den här bilagan inkommer med sådana undersökningar till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.

156

Dimetomorf

CAS-nr 110488-70-5

CIPAC-nr 483

(E,Z)4-[3-(4-klorfenyl)-3(3,4-dimetoxifenyl)akryloyl]morfolin

≥ 965 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

Del A

Får godkännas endast för användning som fungicid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall slutsatserna i granskningsrapporten om dimetomorf beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 24 november 2006.

Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Godkända användningsvillkor skall innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Skyddet för fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer.

Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

157

Glufosinat

CAS-nr 77182-82-2

CIPAC-nr 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(metyl)fosfinat

950 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

Del A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Del B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller glufosinat för annan användning än äppelodlingar, avseende användarens eller konsumentens exponering, skall de särskilt beakta villkoren i artikel 4.1 b samt se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande meddelas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall slutsatserna i granskningsrapporten om glufosinat beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 24 november 2006. Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet och personer som befinner sig på platsen. Villkoren för godkännande skall vid behov inbegripa skyddsåtgärder.

Risk för att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

Skyddet av däggdjur, leddjur och växter som inte är målarter.

Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

Berörda medlemsstater skall begära in ytterligare undersökningar som bekräftar riskbedömningen för däggdjur och leddjur som inte är målarter i äppelodlingar. De skall se till att den som har begärt att glufosinat införs i den här bilagan inkommer med sådana undersökningar till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.

158

Metribuzin

CAS-nr 21087-64-9

CIPAC-nr 283

4-amino-6-tert-butyl-3-metyltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

Del A

Får endast godkännas för användning som herbicid.

Del B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller metribuzin för annan användning än som selektiv herbicid efter groning av potatis, skall de särskilt beakta villkoren i artikel 4.1 b samt se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande meddelas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall slutsatserna i granskningsrapporten om metribuzin beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 24 november 2006.

Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Skyddet för alger, vattenväxter och växter som inte är målarter utanför det behandlade området. Villkoren för godkännande skall, vid behov, inbegripa riskreducerande åtgärder.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning skall innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

De berörda medlemsstaterna skall begära in ytterligare uppgifter som bekräftar riskbedömningen för grundvatten. De skall se till att de anmälande företag på vars förfrågan metribuzin införts i den här bilagan inkommer med sådana studier till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.

159

Fosmet

CAS-nr 732-11-6

CIPAC-nr 318

O,O-dimetyl S-ftalimidometyl fosforoditioat; N-(dimetoxifosfinotioyltiometyl)fatalimid

≥ 950 g/kg

Föroreningar:

fosmetoxon: högst 0,8 g/kg

isofosmet: högst 0,4 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

Del A

Får godkännas endast för användning som insekticid och akaricid.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall slutsatserna i granskningsrapporten om fosmet beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 24 november 2006.

Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Skyddet för fåglar, däggdjur, vattenlevande organismer, bin och andra leddjur som inte är målarter. Villkoren för godkännande skall inbegripa riskreducerande åtgärder, där detta är lämpligt, t.ex. buffertzoner, avrinning och dränering till ytvattnet.

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning skall innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning och andningsskydd.

Berörda medlemsstater skall begära in ytterligare undersökningar som bekräftar riskbedömningen för fåglar (akut risk) och däggdjur (långsiktig risk). De skall se till att den som har begärt att fosmet införs i den här bilagan inkommer med sådana undersökningar till kommissionen senast två år efter det att det här direktivet har trätt i kraft.

160

Propamokarb

CAS-nr 24579-73-5

CIPAC-nr 399

propyl-3-(dimetylamino) propylkarbamat

≥ 920 g/kg

1 oktober 2007

30 september 2017

Del A

Får godkännas endast för användning som fungicid.

Del B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller propamokarb för andra användningsområden än bladbesprutning, skall de särskilt beakta villkoren i artikel 4.1 b avseende arbetstagares exponering samt se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall slutsatserna i granskningsrapporten om propamokarb beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 24 november 2006.

Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna särskilt beakta följande:

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa skyddsåtgärder.

Överföring av resthalter i jord till växelbruk eller efterföljande grödor.

Skyddet av ytvatten och grundvatten i känsliga områden.

Skyddet för fåglar, däggdjur och vattenlevande organismer. Villkoren för godkännande skall vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.