Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/44


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/31/EG

av den 31 maj 2007

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG med avseende på utvidgad användning av det verksamma ämnet fostiazat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Fostiazat infördes som verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens direktiv 2003/84/EG (2).

(2)

Till sin ansökan om införande av fostiazat bifogade tillverkaren ISK Biosciences Europe SA uppgifter om användning för nematodbekämpning som stöder den allmänna slutsatsen att växtskyddsmedel som innehåller fostiazat kan antas uppfylla säkerhetskraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG. Fostiazat infördes därför i bilaga I till det direktivet med den särskilda bestämmelsen att medlemsstaterna endast får godkänna användning som nematicid.

(3)

Anmälaren har nu ansökt om en ändring av de särskilda bestämmelserna så att den godkända användningen, förutom nematodbekämpning för vissa jordbruksändamål, även omfattar insektsbekämpning. Till stöd för en sådan utvidgning av användningen har anmälaren skickat in kompletterande information.

(4)

Nederländerna och Förenade kungariket har utvärderat de uppgifter som företaget skickat in. De informerade kommissionen i maj respektive november 2006 om att de kommit fram till att den begärda utvidgade användningen inte innebär några andra risker än de som redan har beaktats i de särskilda bestämmelserna för fostiazat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och i kommissionens granskningsrapport för ämnet. Detta gäller särskilt eftersom utvidgningen endast gäller de organismer som bekämpas och inte villkoren för användning enligt de särskilda bestämmelserna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(5)

De särskilda bestämmelserna för fostiazat bör därför ändras.

(6)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 1 september 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 2 september 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/25/EG (EUT L 106, 24.4.2007, s. 34).

(2)  EUT L 247, 30.9.2003, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 2004/64/EG (EUT L 125, 28.4.2004, s. 42).


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall rad 69 ersättas med följande:

”69

Fostiazat

CAS-nr: 98886-44-3

Cipac-nummer: 585

(RS)-S-sek-butyl-O-etyl-2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ylfosfonotioat

930 g/kg

1 januari 2004

31 december 2013

Får endast godkännas för användning som insekticid och som nematicid.

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i den granskningsrapport om fostiazat, särskilt tilläggen I och II till denna, som slutfördes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 4 juli 2003. Vid den allmänna bedömningen skall medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till skyddet av grundvattnet när det verksamma ämnet används i områden med känsliga klimat- och/eller markförhållanden,

ta särskild hänsyn till skyddet av fåglar och vilda däggdjur, i synnerhet om ämnet används under fortplantningssäsongen,

ta särskild hänsyn till skyddet av jordorganismer som inte är målarter.

Då så är lämpligt bör riskreducerande åtgärder vidtas. Produktgodkännandena skall innehålla krav på att granulat blandas upp mycket väl med jorden för att reducera riskerna för småfåglar.

Medlemsstaterna skall i enlighet med artikel 13.5 underrätta kommissionen om specifikationen av det tekniska material som framställts handelsmässigt.”