Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 202/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/50/EG

av den 2 augusti 2007

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa beflubutamid och Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus som verksamma ämnen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Tyskland den 27 juni 2000 en gemensam ansökan från UBE Europe GmbH och Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (UBE Europe GmbH lämnade senare samarbetet) om införande av det aktiva ämnet beflubutamid i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 2000/784/EG (2) bekräftades det att dokumentationen var så fullständig att den i princip kunde anses uppfylla kraven på information i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(2)

I enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG mottog Nederländerna den 12 juli 1996 en ansökan från Biosys (nu: Certis USA) om införande av det verksamma ämnet Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus (nedan kallat ”Spodoptera exigua NPV”) i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Genom kommissionens beslut 1997/865/EG (3) bekräftades det att dokumentationen var så fullständig att den i princip kunde anses uppfylla kraven på information i bilagorna II och III till direktiv 91/414/EEG.

(3)

Effekterna av dessa verksamma ämnen på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med artikel 6.2 och 6.4 i direktiv 91/414/EEG för de användningsområden som har föreslagits i företagens ansökningar. De utnämnda rapporterande medlemsstaterna överlämnade utkast till bedömningsrapporter om dessa ämnen till kommissionen den 13 augusti 2002 (beflubutamid) och den 1 november 1999 (Spodoptera exigua NPV).

(4)

För dessa ämnen har utkasten till utvärderingsrapporter granskats av medlemsstaterna och kommissionen i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Resultatet av denna granskning presenterades den 15 maj 2007 i form av kommissionens granskningsrapport om beflubutamid och Spodoptera exigua NPV.

(5)

De olika undersökningarna har visat att växtskyddsmedel som innehåller dessa verksamma ämnen i allmänhet kan antas uppfylla de krav som fastställs i artikel 5.1 a–b och artikel 5.3 i direktiv 91/414/EEG, särskilt när det gäller de användningsområden som undersökts och som beskrivs i kommissionens granskningsrapport. Beflubutamid och Spodoptera exigua NPV bör därför införas i bilaga I till det direktivet så att de växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen kan godkännas i alla medlemsstater i enlighet med det nämnda direktivet.

(6)

Utan att det påverkar de förpliktelser som enligt direktiv 91/414/EEG följer av att ett verksamt ämne införs i bilaga I, bör medlemsstaterna ges en tidsfrist på sex månader efter införandet för att granska befintliga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV för att se till att kraven i direktiv 91/414/EEG, särskilt de i artikel 13 och de relevanta kraven i bilaga I, är uppfyllda. Medlemsstaterna bör omvandla befintliga provisoriska godkännanden till fullständiga godkännanden, ändra dem eller återkalla dem i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/414/EEG. Trots ovanstående tidsfrist bör en längre period avsättas för inlämnande och bedömning av den fullständiga dokumentationen enligt bilaga III för varje växtskyddsmedel och för varje avsett användningsområde i enlighet med de enhetliga principerna i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall senast den 31 maj 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juni 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

1.   Om så krävs skall medlemsstaterna i enlighet med direktiv 91/414/EEG ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV som verksamt ämne senast den 31 maj 2008. Senast detta datum skall medlemsstaterna särskilt kontrollera att de villkor i bilaga I till det direktivet som rör beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV har uppfyllts, dock inte villkoren i del B om det verksamma ämnet, samt att innehavaren av godkännandet har eller har tillgång till dokumentation som uppfyller kraven i bilaga II till det direktivet i enlighet med villkoren i artikel 13 i samma direktiv.

2.   Oavsett vad som sägs i punkt 1 skall medlemsstaterna för varje godkänt växtskyddsmedel som innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV antingen som enda verksamma ämne eller som ett av flera verksamma ämnen, som alla senast den 30 november 2007 förtecknats i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, ta upp medlet till ny prövning i överensstämmelse med de enhetliga principer som föreskrivs i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG, på grundval av dokumentation som uppfyller kraven i bilaga III till det direktivet och med hänsyn till del B i den post som rör beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV i bilaga I till samma direktiv. På grundval av denna prövning skall medlemsstaterna fastställa om medlet uppfyller villkoren i artikel 4.1 b, c, d och e i direktiv 91/414/EEG.

Därefter skall medlemsstaterna

a)

om en produkt innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV som enda verksamma ämne senast den 31 maj 2009, om så krävs, ändra eller återkalla godkännandet, eller

b)

om ett medel innehåller beflubutamid eller Spodoptera exigua NPV som ett av flera verksamma ämnen ändra eller återkalla godkännandet, om så krävs, senast den 31 maj 2009 eller vid det datum som fastställts för en sådan ändring eller ett sådant återkallande i det eller de direktiv genom vilket eller vilka det berörda ämnet eller de berörda ämnena infördes i bilaga I till direktiv 91/414/EEG, beroende på vilket datum som är senast.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den 1 december 2007.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 2 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/31/EG (EUT L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  EGT L 311, 12.12.2000, s. 47.

(3)  EGT L 351, 23.12.1997, s. 67.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG skall följande rader läggas till i slutet av tabellen:

Nr

Trivialnamn, identifikationsnummer

Namn enligt IUPAC

Renhetsgrad (1)

Ikraftträdande

Införande till och med

Särskilda bestämmelser

”164

Beflubutamid

CAS-nr 113614-08-7

CIPAC-nr 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorometylfenoxy) butanamid

≥ 970 g/kg

1 december 2007

30 november 2017

DEL A

Får godkännas endast för användning som herbicid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om beflubutamid, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt färdigställdes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 15 maj 2007.

Vid den samlade bedömningen skall medlemsstaterna

ta särskild hänsyn till risken för vattenlevande organismer.

Villkoren för användning skall vid behov omfatta riskreducerande åtgärder.

165

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus

CIPAC-nr

Ej tilldelat

Ej tillämpligt

1 december 2007

30 november 2017

DEL A

Får godkännas endast för användning som insekticid.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI skall hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om Spodoptera exigua NPV, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 15 maj 2007.”


(1)  En detaljerad beskrivning av varje verksamt ämne återfinns i granskningsrapporten för ämnet i fråga.