Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32007R0647.pdf

13.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 151/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 647/2007

av den 12 juni 2007

om ändring av förordning (EG) nr 2229/2004 om ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordningar (EG) nr 1112/2002 (2) och (EG) nr 2229/2004 (3) fastställs genomförandebestämmelser för den fjärde etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG, och de innehåller även en förteckning över de verksamma ämnen som omfattas av denna etapp.

(2)

Det har visat sig att vissa av de verksamma ämnena på förteckningen i förordning (EG) nr 2229/2004 aldrig släppts ut på marknaden som växtskyddsmedel i enlighet med direktiv 91/414/EEG, och att de därför inte borde ha tagits med i förteckningen. Dessa ämnen bör därför tas bort från förteckningen.

(3)

Förordning (EG) nr 2229/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2229/2004 skall ändras på det sätt som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugoandra dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 juni 2007.

På kommissionens vägnar

Markos KYPRIANOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 9.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2007/31/EG (EUT L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  EGT L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379, 24.12.2004, s. 13.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 2229/2004 skall ändras på följande sätt:

1.

I del A skall posterna för följande verksamma ämnen utgå:

a)

Poster i grupp 1 under del A:

Aminosyror/L-glutaminsyra.

Aminosyror/L-tryptofan.

Hartser.

Natriumbisulfit.

Vetegluten.

Maltodextrin.

b)

Poster i grupp 2.2 under del A:

Citrusextrakt (anmält som bakteriedödande medel).

Ringblommeextrakt.

Extrakt av Mimosa tenuiflora.

Växtoljor/olja av svartvinbärsknoppar (anmält som bakteriedödande medel).

Växtoljor/eukalyptusolja.

Växtoljor/mejramolja (anmält som bakteriedödande medel).

Växtoljor/timjanolja (anmält som bakteriedödande medel).

c)

Post i grupp 6.1 under del A:

Polyvinylacetat.

d)

Post i grupp 6.2 under del A:

Ammoniumbitumensulfonat.

2.

I del B skall posterna för följande verksamma ämnen utgå:

(Z,E)-3,7,11-Trimetyl-2,6,10-dodekatrien-1-ol (farnesol).

1,7-Dioxaspiro-5,5-undekan.

3,7-Dimetyl-2,6-oktadien-1-ol (geraniol).

3,7,11-Trimetyl-1,6,10-dodekatrien-3-ol (nerolidol).

(E)-2-Metyl-6-metylen-3,7-oktadien-2-ol (isomyrcenol).

Etyl-2,4-dekadienoat.

3.

I del F skall posten för följande verksamma ämne utgå:

Natriumlarylsulfat.

4.

I del G skall posten för följande verksamma ämne utgå:

Di-1-p-menthen.