Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

5.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/21


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/45/EG

av den 4 april 2008

om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG med avseende på utvidgad användning av det verksamma ämnet metkonazol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 6.1 andra stycket andra strecksatsen, och

av följande skäl:

(1)

Metkonazol infördes som verksamt ämne i bilaga I till direktiv 91/414/EEG genom kommissionens direktiv 2006/74/EG (2).

(2)

Till sin ansökan om införande av metkonazol bifogade anmälaren BASF Aktiengesellschaft uppgifter om användning för svampbekämpning som stöder den allmänna slutsatsen att växtskyddsmedel som innehåller metkonazol kan antas uppfylla säkerhetskraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG. Metkonazol infördes därför i bilaga I till det direktivet med den särskilda bestämmelsen att medlemsstaterna endast får godkänna användning som fungicid.

(3)

Anmälaren har nu ansökt om en ändring av de särskilda bestämmelserna om användning, som förutom svampbekämpning för vissa jordbruksändamål även ska omfatta användning som tillväxtreglerande ämne. Till stöd för en sådan utvidgning av användningen har anmälaren skickat in kompletterande information.

(4)

Belgien har bedömt den information som anmälaren har lämnat. Belgien informerade kommissionen i oktober 2007 om att man hade kommit fram till att den begärda utvidgningen av användningsområdet inte medför några andra risker än de som redan har beaktats i de särskilda bestämmelserna om metkonazol i bilaga I till direktiv 91/414/EEG och i kommissionens granskningsrapport för ämnet. Detta stöds också av det faktum att den utvidgade användningen avser lägre koncentrationer än vad som krävs för användning som fungicid, medan övriga parametrar för användningen i de särskilda bestämmelserna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG förblir oförändrade.

(5)

De särskilda bestämmelserna för metkonazol bör därför ändras.

(6)

Direktiv 91/414/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska ändras enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska senast den 5 augusti 2008 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 6 augusti 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 4 april 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2008/41/EG (EUT L 89, 1.4.2008, s. 12).

(2)  EUT L 235, 30.8.2006, s. 17.


BILAGA

I bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska rad 136 ersättas med följande:

”136

Metkonazol

CAS-nr: 125116-23-6 (ospecificerad stereokemi)

Cipac-nummer: 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klorobensyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) cyklopentanol

≥ 940 g/kg

(summan av cis- och transisomerer)

1 juni 2007

31 maj 2017

Del A

Får endast godkännas för användning som fungicid och tillväxtreglerande ämne.

Del B

Vid tillämpningen av de enhetliga principerna i bilaga VI ska slutsatserna i granskningsrapporten om metkonazol beaktas, särskilt tilläggen I och II, i den form den slutgiltigt godkändes av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa den 23 maj 2006.

Vid denna övergripande bedömning ska medlemsstaterna

särskilt beakta skyddet för vattenlevande organismer, fåglar och däggdjur. Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.

särskilt beakta användarsäkerheten. Villkoren för godkännande bör vid behov inbegripa riskreducerande åtgärder.”