Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare

Utfärdad 26 juni 1975

Denna lag tillämpas på tolkar och översättare som

  1. anlitas av en myndighet eller ett annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller en kommun svarar,

  2. genomgått sådan prövning som föreskrivs av regeringen eller den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer, eller

  3. yrkesmässigt anlitas vid överläggning mellan en misstänkt i ett brottmål och hans eller hennes försvarare eller i övrigt vid förberedande av en misstänkts försvar.

Med kommuner enligt första stycket 1 likställs regioner och kommunalförbund.

SFS 2019:852

Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon under uppdraget har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Detta gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SFS 2009:418

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:689

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976.

SFS 1980:229

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1981.

SFS 1986:49

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1986.

SFS 1999:937

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2004:807

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande uppdrag som fullgjorts före ikraftträdandet.

SFS 2009:418

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2013:664

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2013.

SFS 2019:852

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

Anmärkt författning:

Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen.