Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dataförordning (1982:480)

Dataförordningen

Denna förordning har enligt förordning (1998:1191) upphört att gälla den 24 oktober 1998.

Angående övergångsbestämmelser, se förordning (1998:1191).

Utfärdad 1982-06-10

Inledande bestämmelse

Med begreppen personuppgift, personregister, registrerad, registeransvarig och licens avses i denna förordning detsamma som i datalagen (1973:289).

SFS 1989:254

Anmälan för licens m. m.

Anmälan om att personregister skall inrättas och föras görs skriftligen hos datainspektionen.  Den skall ange

  1. den registeransvariges namn, postadress och personnummer eller organisationsnummer,

  2. namnet på den person hos den registeransvarige som datainspektionen i första hand bör vända sig till i frågor som rör personregister samt dennes telefonnummer.

Datainspektionen får när omständigheterna föranleder det medge undantag från ett eller flera av de krav som anges i första stycket.

SFS 1989:254

Datainspektionen skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett register över sådana anmälningar som avses i 2 § (licensregistret).

SFS 1989:254

Datainspektionen får använda licensregistret för sin tillsyns- och informationsverksamhet samt som underlag för uppbörd av sådana licensavgifter som avses i 3 § förordningen (1982:481) om avgifter för datainspektionens verksamhet.

SFS 1989:254

Licensregistret får innehålla uppgifter som enligt 2 § skall anges i anmälan för licens samt andra uppgifter som behövs för registerändamålet enligt 4 §.

SFS 1989:254

Datainspektionen får inhämta uppgifter från det av statistiska centralbyrån förda allmänna företagsregistret för aktualisering. komplettering och annan sambearbetning med uppgifter i licensregistret.

SFS 1989:254

Ansökan om tillstånd m.m.

Ansökan om tillstånd att inrätta och föra personregister görs skriftligen hos Datainspektionen.

Har regeringen eller riksdagen beslutat inrätta ett sådant personregister som avses i 2 a § första stycket andra meningen datalagen (1973:289), skall den myndighet som är registeransvarig snarast anmäla detta till Datainspektionen.

Datainspektionen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter en ansökan eller en anmälan skall innehålla.

SFS 1994:1487

upphävd genom

SFS 1994:1487

Handläggningen hos datainspektionen

Är en anmälan enligt 2 § eller en ansökan enligt 7 § ofullständig, skall datainspektionen förelägga den som har gjort anmälningen eller ansökningen att inom viss tid komplettera handlingarna. I föreläggandet skall det tas in en upplysning om att ärendet annars kan komma att avgöras i befintligt skick.

SFS 1989:254

När datainspektionen meddelar licens, skall inspektionen ange ett licensnummer.

SFS 1989:254

upphävd genom

SFS 1994:1487

Frågor om bevarande och gallring av personuppgifter i myndigheters personregister avgörs av Datainspektionen efter samråd med Riksarkivet.

SFS 1995:768

Innan Datainspektionen vidtar sådana åtgärder som avses i 17 a § kreditupplysningslagen (1973:1173 mot ett utländskt kreditinstitut, skall inspektionen samråda med Finansinspektionen.

SFS 1993:1581

När ett beslut enligt 5, 6 eller 6a §, 10 § fjärde stycket eller 18 § första stycket datalagen (1973:289) expedieras, skall en avskrift av beslutet överlämnas till justitiekanslern, om inte denne har föreskrivit undantag i fråga om ärenden av mindre vikt.

SFS 1989:254

Generella föreskrifter inom bestämda verksamheter, m.m.

För personregister som ofta förekommer inom en viss verksamhet för ett visst ändamål, får Datainspektionen meddela sådana närmare föreskrifter som behövs för att säkerställa att otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte uppkommer. Föreskrifterna får inte avse gallring av personuppgifter i personregister hos myndigheter.

Datainspektionen får, utöver föreskrifterna i denna förordning, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av datalagen (1973:289).

SFS 1994:1487

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett personregister eller liknande register i ett annat land, som är anslutet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, får till datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14. punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.

Framställningen skall innehålla uppgifter om

  1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,

  2. det register som framställningen avser eller den registeransvarige,

  3. ändamålet med framställningen. Förordning 1989:254