Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål

Utfärdad: 1991-12-05

1 §

Av 12 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen och 10 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål ska tas upp av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte.

Även Eskilstuna, Norrköpings och Helsingborgs tingsrätter får ta upp sådana mål.

SFS 2018:1927

2 §

I de län där domkretsen för en tingsrätt som anges i 1 § andra stycket ingår, ska de uppgifter som beskrivs i 12 kap. 9, 11, 13 och 14 §§ tryckfrihetsförordningen fullgöras av den tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelsen har sitt säte. Detta gäller i fråga om både tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

En tingsrätt som avses i 1 § första stycket ska sända över gällande juryledamotslista till andra tingsrätter inom länet som också får ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål.

SFS 2018:1927

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1712

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992, då kungörelsen (1971:7) om behörighet för vissa tingsrätter att upptaga tryckfrihetsmål skall upphöra att gälla.

SFS 1997:1113

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2018:1927

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.