Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Personuppgiftsförordning (1998:1191)

Personuppgiftsförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2018:219) att gälla den 25 maj 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:219).

Utfärdad den 3 september 1998.
Utkom från trycket den 4 september 1998.

Omtryck SFS 2001:751.

Inledande bestämmelse

I denna förordning ges kompletterande föreskrifter beträffande sådan behandling av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (1998:204).

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Anmälan till Datainspektionen

Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter

 1. som utförs till följd av en myndighets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut allmän handling,

 2. som till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446) utförs av en arkivmyndighet,

 3. som regleras genom särskilda föreskrifter i lag eller förordning i andra fall än som nämns i 1 och 2.

Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av personuppgifter i löpande text eller sådant ostrukturerat material som avses i 5 a § personuppgiftslagen.

SFS 2006:1221

Anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) gäller inte för behandling av känsliga personuppgifter som utförs med stöd av 17 § personuppgiftslagen. Anmälningsskyldigheten gäller inte heller för en sådan organisations motsvarande behandling av andra slag av personuppgifter än känsliga personuppgifter.

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för sådana typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

Datainspektionen skall med automatiserad behandling föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som anmälts till inspektionen enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Undantag från förbudet mot behandling av känsliga personuppgifter

Rubriken införd g. SFS2001-0582

Utöver vad som följer av 5 a och 15–19 §§ personuppgiftslagen (1998:204) får känsliga personuppgifter behandlas av en myndighet i löpande text om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § nu 9 §.

SFS 2006:1221

Behandling av uppgifter om lagöverträdelser m.m.

Rubriken har denna placering enl. SFS2001-0582

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Datainspektionen får också i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 9 § nu 10 §.

SFS 2001:582

Förhandskontroll

Rubriken har denna placering enl. SFS2001-0582

[Upphävd g. F (2013:22).]

SFS 2013:22

Datainspektionen ska i fråga om behandling som anmäls dit enligt särskilda föreskrifter om förhandskontroll i en författning särskilt fatta beslut om det ska vidtas åtgärder med anledning av anmälan eller inte.

SFS 2013:22

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2006-1221

En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personuppgifter som ingår i

 1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

 2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,

 3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller

 4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

 1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och

 2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses då i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 9 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §. Förutv. 12 § nu 13 §.

SFS 2017:1049

Personuppgifter får föras över till tredjeland

 1. om och i den utsträckning Europeiska kommissionen har konstaterat att landet har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter i enlighet med artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1) , eller

  1)

  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 (Celex 31995L0046).

 2. om personuppgifterna förs över med tillämpning av ett avtal som innehåller sådana standardavtalsklausuler som kommissionen enligt artikel 26.4 i direktivet har beslutat erbjuder tillräckliga garantier för att privatliv och enskilda personers grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter.

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 1 anges i bilaga 1 till denna förordning. Av bilagan framgår att vissa av besluten enbart gäller överföringar till sådana mottagare som är specificerade i besluten.

Beslut av kommissionen som avses i första stycket 2 anges i bilaga 2 till denna förordning.

SFS 2010:193

En transportör, som luftvägen transporterar passagerare till eller från ett tredjeland, får till det landet föra över personuppgifter som finns i transportörens passagerarförteckning (Passenger Name Record), om det sker enligt villkor som framgår av en överenskommelse mellan tredjelandet och Europeiska unionen avseende behandling och överföring av uppgifter rörande flygpassagerare.

Överenskommelser som avses i första stycket anges i bilaga 3 till denna förordning.

SFS 2006:1221

Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 33 § personuppgiftslagen (1998:204) att till tredjeland föra över personuppgifter som är under behandling och att föra över personuppgifter för behandling i tredjeland om det finns tillräckliga garantier till skydd för de registrerades rättigheter. Datainspektionen får också under samma förutsättning i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § nu 15 §.

SFS 2006:1221

Branschöverenskommelser

Rubriken har denna placering enl. SFS2001-0582

Datainspektionen skall på begäran av en organisation som företräder en väsentlig del av de personuppgiftsansvariga inom en viss bransch eller inom ett visst område avge yttrande över förslag till överenskommelser vad avser behandling av personuppgifter inom branschen eller området (branschöverenskommelse).

Ett yttrande enligt första stycket skall avse branschöverenskommelsens förenlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och andra författningar som reglerar den behandling av personuppgifter det är fråga om.

Inspektionen skall innan den avger yttrande om det är lämpligt se till att organisationer som företräder de registrerade har fått tillfälle att yttra sig över förslagen till branschöverenskommelser.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 15 § nu 16 §.

SFS 2001:582

Bemyndiganden

Rubriken har denna placering enl. SFS2001-0582

Datainspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. i vilka fall behandling av personuppgifter är tillåten,

 2. vilka krav som ställs på den personuppgiftsansvarige,

 3. i vilka fall användning av personnummer är tillåten,

 4. vad en anmälan eller ansökan till en personuppgiftsansvarig skall innehålla,

 5. vilken information som skall lämnas till registrerade och hur informationen skall lämnas,

 6. anmälan till inspektionen och förfarandet när anmälda uppgifter har ändrats.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 17 §.

SFS 2001:582

Bistånd till personer som är registrerade utomlands

Rubriken har denna placering enl. SFS2001-0751

Den som är bosatt i Sverige och som är eller kan antas vara registrerad i ett register som omfattas av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter i ett land, som är anslutet till konventionen, får till Datainspektionen ge in en sådan framställning om bistånd som avses i artikel 14, punkt 2, i konventionen. Datainspektionen förmedlar framställningen till det andra landet.

Framställningen skall innehålla uppgifter om

 1. namn, adress och andra uppgifter som behövs för att identifiera den person som gör framställningen,

 2. det register som framställningen avser eller den som är ansvarig för registret,

 3. ändamålet med framställningen.

SFS 2001:582

Bilaga 1

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 1, 5 och 9 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa specificerade mottagare i respektive land.

Tredjeland

Beslut

Amerikas förenta stater

 

1. Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 av den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna.

 

Andorra

 

2. Kommissionens beslut 2010/625/EU av den 19 oktober 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Andorra.

 

Argentina

 

3. Kommissionens beslut 2003/490/EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.

 

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou

 

4. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.

 

Färöarna

 

5. Kommissionens beslut 2010/146/EU av den 5 mars 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå genom den färöiska lagen om behandling av personuppgifter.

 

Isle of Man

 

6. Kommissionens beslut 2004/411/EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.

 

Israel

 

7. Kommissionens beslut 2011/61/EU av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel.

 

Jersey

 

8. Kommissionens beslut 2008/393/EG av den 8 maj 2008 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter på Jersey.

 

Kanada

 

9. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).

 

Nya Zeeland

 

10. Kommissionens genomförandebeslut 2013/65/EU av den 19 december 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om ett adekvat skydd av personuppgifter i Nya Zeeland.

 

Schweiz

 

11. Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.

 

Uruguay

 

12. Kommissionens genomförandebeslut 2012/484/EU av den 21 augusti 2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Republiken Uruguay.

 

SFS 2016:852

Bilaga 2

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 26.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.

 1. Kommissionens beslut av den 15 juni 2001 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeland enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG2) och kommissionens beslut av den 27 december 2004 om ändring av nämnda beslut.3)

  2)

  EGT L 181, 4.7.2001, s. 19 (Celex 32001D0497).

  3)

  EUT L 385, 29.12.2004, s. 74 (Celex 32004D0915).

 2. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG4) .

  4)

  EUT L 39, 12.2.2010, s. 5 (Celex 32010D0087).

SFS 2010:193

Bilaga 3

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande internationella överenskommelser om överföring av uppgifter i lufttrafikföretags passagerarförteckningar (Passenger Name Record).

Tredjeland

 

Överenskommelse

 

Amerikas förenta stater

 

1. Avtal den 26 juli 2007 mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security.5)

5)

EUT L 204, 4.8.2007, s. 18 (Celex 22007A0804).

 

Australien

 

2. Avtal den 30 juni 2008 mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet6) .

6)

EUT L 213, 8.8.2008, s. 49 (Celex 22008A0808).

 

SFS 2008:750

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1191

Denna förordning träder i kraft d. 24 okt. 1998 då dataförordningen (1982:480) skall upphöra att gälla. Dataförordningen gäller dock fortfarande i de fall datalagen (1973:289) skall tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).

SFS 1999:79

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:1055

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:582

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:751

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2002:142

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2002.

SFS 2003:592

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2003.

SFS 2003:618

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:199

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004.

SFS 2004:688

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2004.

SFS 2004:1022

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:49

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2006:1168

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2006.

SFS 2006:1221

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:707

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2007.

SFS 2008:663

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2008.

SFS 2008:750

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2010:193

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2010.

SFS 2010:293

Denna förordning träder i kraft d. 15 juni 2010.

SFS 2010:1765

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:354

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2012:619

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 2012.

SFS 2013:22

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som kommit in till Datainspektionen före ikraftträdandet.

SFS 2013:159

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2013.

SFS 2015:741

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:852

Denna förordning träder i kraft d. 8 sep. 2016.

SFS 2017:1049

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.