Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

Utfärdad den 3 juni 1999.
Utkom från trycket den 11 juni 1999

Inledande bestämmelse

1 §

Rättsmedicinalverket får för de ändamål som anges i 3 § med hjälp av automatiserad behandling föra ett rättspsykiatriskt forskningsregister.

Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarigt för registret.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2018-1998

2 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:1998

2 a §

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag.

SFS 2018:1998

Ändamål

3 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får användas endast för

 1. behandling av personuppgifter för forskning inom rättspsykiatrin, om forskningen och behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, eller

 2. Rättsmedicinalverkets uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring av sin verksamhet inom rättspsykiatrin (utvecklingsarbete).

SFS 2003:467

Innehåll

4 §

Det rättspsykiatriska forskningsregistret får endast innehålla uppgifter om en person för vilken ett rättspsykiatriskt utlåtande enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning, ett intyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller motsvarande utlåtande eller intyg enligt äldre lagstiftning har utfärdats.

Uppgifterna får inte föras in i registret förrän domen i det mål i vilket utlåtandet eller intyget inhämtats har vunnit laga kraft. Har åtalet helt ogillats får inga personuppgifter från det brottmålet föras in i registret.

För varje person får endast de uppgifter registreras som anges i 5–9 §§.

5 §

För varje person får uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap, födelseland, hemkommun och sysselsättning registreras.

SFS 1999:1062

6 §

För varje person får det registreras uppgifter från det undersökningsförfarande som avses i 4 § första stycket beträffande

 1. vilken domstol som har begärt undersökningen,

 2. frihetsberövanden i målet,

 3. de brott som personen är misstänkt för i målet,

 4. undersökningsenhet och ansvarig undersökningsläkare,

 5. undersökningens resultat och diagnostiska bedömningar,

 6. förslag till påföljd, samt

 7. yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor.

7 §

För varje person får det registreras sådana uppgifter ur domen som avser

 1. utgången i ansvarsdelen,

 2. utdömd påföljd eller meddelad påföljdseftergift, och

 3. beslut om utvisning enligt 8 a kap. utlänningslagen (2005:716).

SFS 2022:1017

8 §

För varje person som har överlämnats till rättspsykiatrisk vård, dömts till fängelse eller sluten ungdomsvård får uppgifter om vård enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård registreras.

Uppgifter enligt första stycket får avse

 1. tidpunkt när vården har påbörjats, avbrutits och upphört,

 2. på vilka sjukvårdsinrättningar personen har vårdats, samt

 3. vilka diagnoser som har ställts i samband med utskrivning.

SFS 2000:362

9 §

För varje person som har dömts till fängelse får, när verkställigheten helt eller delvis har skett enligt fängelselagen (2010:610), uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när villkorlig frigivning och avbrott i verkställigheten har skett.

SFS 2010:626

9 a §

För varje person som har dömts till sluten ungdomsvård får, när verkställigheten har skett enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, uppgifter registreras om när verkställigheten har påbörjats respektive avslutats samt när avbrott i verkställigheten har skett.

SFS 2000:362

Uppgiftsskyldighet

10 §

Socialstyrelsen, Kriminalvården respektive Statens institutionsstyrelse skall lämna uppgifter enligt 6 § 7, 8 §, 9 § och 9 a § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

SFS 2005:982

Direktåtkomst

11 §

Endast Rättsmedicinalverket får ha direktåtkomst till uppgifter i det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Information

12 §

När personuppgifter i ett mål första gången registreras i det rättspsykiatriska forskningsregistret ska Rättsmedicinalverket lämna information om behandlingen till den registrerade.

Utöver vad som framgår av artikel 14 i EU:s dataskyddsförordning ska informationen innehålla upplysningar om

 1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen,

 2. bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning om den registrerades rätt till skadestånd, och

 3. de begränsningar i fråga om tillgång till uppgifter, utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling och bevarande av uppgifter som gäller för behandlingen.

SFS 2018:1998

Utlämnande av uppgifter

13 §

Rättsmedicinalverket skall till Socialstyrelsen, Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse på medium för automatiserad behandling lämna de uppgifter som är nödvändiga för att dessa myndigheter skall kunna lämna uppgifter enligt 10 § till det rättspsykiatriska forskningsregistret.

Uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret får, utöver vad som sägs i första stycket, lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för det ändamål som anges i 3 § 1.

SFS 2005:982

Sekretess

14 §

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter från det rättspsykiatriska forskningsregistret.

SFS 2009:482

Rättelse och skadestånd

upphävd genom SFS2018-1998

15 §

[Upphävd g. Lag (2018:1998).]

SFS 2018:1998

Överklagande

upphävd genom SFS2018-1998

16 §

[Upphävd g. Lag (2018:1998).]

SFS 2018:1998

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:353

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1062

(Utkom d. 13 dec. 1999.)

SFS 2000:362

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2000.

SFS 2003:467

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:723

Denna lag träder i kraft d. 31 mars 2006.

SFS 2005:982

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2009:482

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:626

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2014:196

1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2014.

2. Vid tillämpningen av 7 § 3 ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.

SFS 2018:1998

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2022:1017

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2022.