Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1168

Utkom från trycket den 14 november 2006
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 2 november 2006.

Regeringen föreskriver i fråga om personuppgiftsförordningen (1998:1191)1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:751.

dels att bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 13 a §, och en ny bilaga, bilaga 3, av följande lydelse.

En transportör, som luftvägen transporterar passagerare till eller från ett tredje land, får till det landet föra över personuppgifter som finns i transportörens passagerarförteckning (Passenger Name Record), om det sker enligt villkor som framgår av en överenskommelse mellan tredje landet och Europeiska unionen avseende behandling och överföring av uppgifter rörande flygpassagerare.

Överenskommelser som avses i första stycket anges i bilaga 3 till denna förordning.

Bilaga 12)

Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 3 och 5 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specificerade mottagare i respektive land.

Tredje land

 

Beslut

 
 
 

Argentina

 
 

1. Kommissionens beslut 2003/490/ EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.3)

3)

EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

 
 
 
 

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou

 
 

2. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.4)

4)

EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

 
 
 
 

Förenta staterna

 
 

3. Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbour Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat.5)

5)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

 
 
 
 

Isle of Man

 
 

4. Kommissionens beslut 2004/411/EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.6)

6)

EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

 
 
 
 

Kanada

 
 

5. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).7)

7)

EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

 
 
 
 

Schweiz

 
 

6. Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydxmx,kjkfjd av personuppgifter i Schweiz.8)

8)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

 

Bilaga 3

Europeiska unionen har träffat följande internationella överenskommelse om överföring av uppgifter i flygtransportörers passagerarförteckningar (Passenger Name Record).

Tredje land

 
 

Överenskommelse

 

Förenta staterna

 
 

Avtal den 19 oktober 2006 mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om flygtransportörers behandling och överföring av uppgifter i passagerarförteckningar till Förenta staternas departement för hemlandets säkerhet (Department of Homeland Security).9)

9)

EGT L 298, 27.10.2006, s. 29 (Celex 22006A1027).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1168

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)