Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:707

Utkom från trycket den 18 september 2007
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 6 september 2007.

Regeringen föreskriver1) att bilaga 3 till personuppgiftsförordningen (1998:1191)2) skall ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

2)

Förordningen omtryckt 2006:1221.

Bilaga 3

Mellan Europeiska unionen och tredjeland gäller följande internationella överenskommelse om överföring av uppgifter i lufttrafikföretags passagerarförteckningar (Passenger Name Record).

Tredjeland

Överenskommelse

Amerikas förenta stater

 

Avtal den 26 juli 2007 mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Förenta staternas Department of Homeland Security.3)

3)

EUT L 204, 4.8.2007, s. 18 (Celex 22007A0804).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:707

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)