Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:187

Utkom från trycket den 29 april 2008
Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);
utfärdad den 17 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 21 § personuppgiftslagen (1998:204) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12, rskr. 2007/08:159.

2) Det är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

2)

Senaste lydelse 1998:1436.

Personuppgifter som avses i första stycket får dock behandlas för forskningsändamål av andra än myndigheter, om behandlingen har godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i första stycket.

Regeringen får i enskilda fall besluta om undantag från förbudet i första stycket. Regeringen får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fatta sådana beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:187

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)