Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1418

Utkom från trycket den 30 december 2008
Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden;
utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:130.

2)

Lagen omtryckt 2002:911.

7 §

I radio- och TV-lagen (1996:844) finns ytterligare bestämmelser om skyldighet att tillhandahålla inspelningar av radioprogram.

I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument finns bestämmelser om skyldighet att lämna skrifter och upptagningar till bibliotek.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1418

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)