Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:550

Utkom från trycket den 2 juni 2009
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 28 kap. 7 a §, samt närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240.

Kommunalt vårdnadsbidrag

7 a §

Sekretess gäller i ärende om vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:550

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)