Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:613

Utkom från trycket den 9 juni 2009
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs

1)

Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

dels att 1 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 42 kap. ska lyda "Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner",

dels att rubriken närmast före 42 kap. 9 § ska lyda "Undersökningskommissioner".

7 §

Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

  • riksdagen och regeringen (41 kap.),

  • Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner (42 kap.), och

  • domstolar m.m. (43 kap.).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:613

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)