Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:642

Utkom från trycket den 9 juni 2009
utfärdad den 28 maj 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

dels att 4 § och bilagan ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 a §, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst

 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör

  • landskapsinformation om militärgeografiska förhållanden,

  • rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,

  • underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,

  • planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller

  • militärtekniska forskningsresultat, och

 2. sjuttio år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bilaga

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

 
 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:642

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)