Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:707

Utkom från trycket den 30 juni 2009
utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamhet

 

 

Chalmers tekniska högskola aktiebolag

 

all verksamhet

 

Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete enligt Europa parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)2) med säte i Sverige

2)

EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

 

fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder (SFS 2009:704)

 

Familjemedicinska institutet i Sverige, ideell förening

 

all verksamhet

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:707

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)