Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:827

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204);
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 47 § personuppgiftslagen (1998:204) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

Tillsynsmyndigheten får hos förvaltningsrätten inom vars domkrets tillsynsmyndigheten är belägen ansöka om att sådana personuppgifter som har behandlats på ett olagligt sätt ska utplånas.

Beslut om utplånande får inte meddelas om det är oskäligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:827

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)