Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:935

Utkom från trycket den 6 oktober 2009
utfärdad den 24 september 2009.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård

 
 

Rikspolisstyrelsen

 

undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med polisen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU

 

undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling

 
 

 

 

 

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

 
 

 

 

Sakregister till bilagan2)

2)

Ändringen innebär bl.a. att ordet "nikotinläkemedel" tagits bort ur förteckningen.

 
 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 
 

 

 

Naturvårdsverket

 

55

 

Nämnden för offentlig upphandling

 

78

 

 

 

Ransoneringslagen

 

70

 

Receptfria läkemedel

 

126

 

Regeringen

 

1

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:935

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)