Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1025

Utkom från trycket den 10 november 2009
utfärdad den 29 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

3 §

Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter

Register

 

 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut

 

diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst

 

Försvarsunderrättelsedomstolen

 

diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

polismyndigheter

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

 

diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m.

 

Skatteverket

 

diarium över ärenden om könsbyte

 

Socialstyrelsen

 

diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

 

diarier över ärenden om verkställighet av beslut om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

 

 

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2009:935.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Brottsförebyggande rådet

 

kriminologiska undersökningar

 
 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

 

utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och av arbetsmarknadens funktionssätt

 
 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)