Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1241

Utkom från trycket den 4 december 2009
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

– handlingar som hör till enskildas personakter

 

Pensionsmyndigheten

 

– handlingar i försäkringsärenden, och

 
 

– statistiskt primärmaterial

 

polismyndigheter

 

– anteckningar om det löpande polisarbetet,

 
 

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

 
 

– underrättelser från kriminalvården om permissioner

 

Riksbanken

 

– statistiskt primärmaterial

 

 

 

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2009:1025.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

Regeringskansliet

 

undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen

 
 
 

undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård

 
 

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1241

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)