Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:165

Utkom från trycket den 16 mars 2010
utfärdad den 4 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

dels att 7 och 10 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, samt närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2010:18.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05)

 

undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen

 
 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 

Ungdomsstyrelsen

 

undersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden

 
 

 

 

 

Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09)

 

undersökning om tilllämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och tidigare lydelse

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Åklagarmyndigheten

 

undersökning rörande straffmätning och påföljdsval i mål om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

10 §

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

– Statens kriminaltekniska laboratorium,

– Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

– Tullverket, och

– åklagarmyndigheter.

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen

10 a §

Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

9. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Tillväxtverket, Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Rymdstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Programrådet för forskning för ett avfallssnålt samhälle, Affärsverket svenska kraftnät, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Styrgruppen för Food from Sweden, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige samt hos Trafikverket i fråga om verksamhet som avser vägtrafikområdet

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid Elsäkerhetsverkets tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

 

 

111. utredning och planering hos Trafikverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet enligt järnvägslagen (2004:519) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

117. utredning, planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet

 
 

 

 

128. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

 

sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär bl.a. att orden "Banverket" och "Vägverket" tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

 

16, 128

 

 

 

Trafiktillstånd

 

77

 

Trafikverket

 

9, 111, 117

 

Transportbidrag

 

49

 

 

 

Statens jordbruksverk

 

6, 24

 

Statligt tandvårdsstöd

 

128

 

Strukturfonder

 

106

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:165

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

– haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,

– utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)