Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:214

Utkom från trycket den 8 april 2010
utfärdad den 25 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:71, bet. 2009/10:KU36, rskr. 2009/10:209.

11 §

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

 1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,

 2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting,

 3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),

 4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,

 5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller

 6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i

  • lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,

  • lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,

  • smittskyddslagen (2004:168),

  • 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

  • lagen (2006:496) om blodsäkerhet, eller

  • lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:214

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)