Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:289

Utkom från trycket den 4 maj 2010
utfärdad den 22 april 2010.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2010:165.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08)

 

undersökning om effekter av administrativa förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt de offentliga välfärdssystemen

 
 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

79. stöd i form av arbetsstipendier till läromedelsförfattare

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

129. stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär bland annat att orden "Nämnden för offentlig upphandling" och "Upphandling" tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Företagshälsovård inom lantbruket

 

96

 

Företagshälsovård inom rehabiliteringsområdet

 

129

 

Företagsstöd, regionalpolitiskt

 

75

 

 

 

Försäkringskassan

 

129

 

 

 

Naturvårdsverket

 

55

 

Olja

 

26, 60

 

 

 

Täktverksamhet

 

35

 

Uppvärmning

 

93

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:289

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)