Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:293

Utkom från trycket den 11 maj 2010
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 29 april 2010.

Regeringen föreskriver1) att 12 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) 2) och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

2)

Förordningen omtryckt 2006:1221.

3) En kommun eller ett landsting får till tredjeland föra över personuppgifter som ingår i

3)

Senaste lydelse 2006:1221.

  1. ett diarium och som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

  2. en kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd,

  3. en kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller

  4. ett justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en nämnd.

Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får inte föras över. Detta förbud gäller dock inte personuppgifter som rör en förtroendevald, när det gäller hans eller hennes uppdrag. Förbudet gäller inte heller om

  1. övriga personuppgifter som rör den registrerade inte är sådana som avses i 13 eller 21 § personuppgiftslagen (1998:204), och

  2. det saknas skäl att anta att det finns risk för att den registrerades personliga integritet kränks genom överföringen.

Personnummer eller samordningsnummer får aldrig föras över.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även ett kommunalförbund. Med fullmäktige avses i ett sådant fall i stället förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen och med en nämnd avses ett sådant organ som anges i 3 kap. 25 § andra stycket kommunallagen (1991:900).

Bilaga 14)

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 3, 4 och 7 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specificerade mottagare i respektive land.

Tredjeland

Beslut

Argentina

 

1. Kommissionens beslut 2003/490/EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.5)

5)

EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

 

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou

 

2. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.6)

6)

EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

 

Färöarna

 

3. Kommissionens beslut 2010/146/EU av den 5 mars 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå genom den färöiska lagen om behandling av personuppgifter.7)

7)

EUT L 58, 9.3.2010, s. 17 (Celex 32010D0146).

 

Förenta staterna

 

4. Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbour Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat.8)

8)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

 

Isle of Man

 

5. Kommissionens beslut 2004/411/EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.9)

9)

EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

 

Jersey

 

6. Kommissionens beslut 2008/393/EG av den 8 maj 2008 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter på Jersey.10)

10)

EUT L 138, 28.5.2008, s. 21 (Celex 32008D0393).

 

Kanada

 

7. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).11)

11)

EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

 

Schweiz

 

8. Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.12)

12)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:293

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)