Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:498

Utkom från trycket den 15 juni 2010
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 17 kap. 4 a §, samt närmast före 17 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297.

Tillstånd att använda radiosändare

4 a §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om prövning enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation av fråga om tillstånd att använda radiosändare efter allmän inbjudan till ansökan, om det kan antas att syftet med förfarandet motverkas om uppgiften röjs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:498

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)