Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:520

Utkom från trycket den 15 juni 2010
utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 19 § samt 29 kap. 8 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bilagan till lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

19 §

Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en polismyndighet eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i

  1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

  2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

  3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

  4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller

  5. 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

8 §

Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha elevtillstånd, certifikat eller behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (2010:500) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

10 §

Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Statens haverikommission, Luftfartsverket och Transportstyrelsen för uppgift som lämnats av en enskild i en rapport om händelse inom civil luftfart enligt 10 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ

Verksamhet

 

 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping aktiebolag

 

all verksamhet

 

Kungliga Svenska Aeroklubben

 

besiktning och tillsyn av luftfartyg samt utfärdande och förnyande av luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis (SFS 2010:500)

 

Länsbildningsförbunden

 

statligt stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046)

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:520

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)