Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:715

Utkom från trycket den 30 juni 2010
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 44 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332.

1 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

  1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,

  2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,

  3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

  4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och

  5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:715

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)