Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1048

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs1) att 44 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378.

4 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av

  1. 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045),

  2. 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som annars rör ett särskilt sådant meddelande, och

  3. 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag eller om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1048

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)