Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1139

Utkom från trycket den 19 oktober 2010
utfärdad den 7 oktober 2010.

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2010:289.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser

 
 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

undersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik

 
 

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08)

 

undersökning om effekter av administrativa förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt de offentliga välfärdssystemen

 
 

 

 

 

Statens skolinspektion

 

undersökning av resultatet av nationella prov

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statskontoret

 

undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av folkhögskolesatsning ar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Arbetsförmedlingens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekter för jordbrukets konkurrenskraft av borttagen beskattning avseende gödselmedel

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Stiftelse och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09)

 

undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

Trafikverket

 

haveriundersökningar inom vägtrafikområdet

 
 

Ungdomsstyrelsen

 

undersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden

 
 
 

undersökning av ungas kulturutövande

 
 

utbildningsanstalter och forskningsinrättningar

 

sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

10 §

2) Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

2)

Senaste lydelse 2010:165.

– Arbetsförmedlingen,

– Centrala studiestödsnämnden,

– Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1139

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)