Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1342

Utkom från trycket den 3 december 2010
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen 2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:58, bet. 2009/10:KU23, rskr. 2009/10:307, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.

2)

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

10 §

Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1342

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT
TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)