Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1342 Utkom från trycket den 3 december 2010Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:58, bet. 2009/10:KU23, rskr. 2009/10:307, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28. föreskrivs att 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908. ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 §Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän handling hos den myndigheten.Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information (säkerhetskopia).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarFREDRIK REINFELDTTOBIAS BILLSTRÖM(Justitiedepartementet)