Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1355 Utkom från trycket den 3 december 2010Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27. föreskrivs att 1 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908. ska ha följande lydelse.1 kap.10 §10 §Denna förordning är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarFREDRIK REINFELDTTOBIAS BILLSTRÖM(Justitiedepartementet)