Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1356

Utkom från trycket den 3 december 2010
Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 13 § yttrandefrihetsgrundlagen2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27.

2)

Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 2002:909.

Grundlagen är inte tillämplig på pornografiska bilder av personer vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1356

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT
TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)