Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1507

Utkom från trycket den 10 december 2010
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 6 kap. 79 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ordet ”Regeringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”.

1)

Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1507

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)