Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1633

Utkom från trycket den 14 december 2010
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 20 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

20 §

Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1633

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts före den 1 januari 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)