Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1765

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191);
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver1) att bilaga 1 till personuppgiftsförordningen (1998:1191)2) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31, Celex 31995L0046).

2)

Förordningen omtryckt 2006:1221.

Bilaga 13)

Europeiska kommissionen har meddelat följande beslut enligt artikel 25.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Av beslut 4, 5 och 8 framgår att dessa beslut bara gäller överföringar till vissa i besluten specificerade mottagare i respektive land.

Tredjeland

Beslut

Andorra

 

1. Kommissionens beslut 2010/625/EU av den 19 oktober 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Andorra.4)

4)

EUT L 277, 21.10.2010, s. 27 (Celex 32010D0625).

 

Argentina

 

2. Kommissionens beslut 2003/490/EG av den 30 juni 2003 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter i Argentina.5)

5)

EUT L 168, 5.7.2003, s. 19 (Celex 32003D0490).

 

Bailiwick of Guernsey, dvs. öarna Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou och Lihou

 

3. Kommissionens beslut 2003/821/EG av den 21 november 2003 om skyddsnivån för personuppgifter på Guernsey.6)

6)

EUT L 308, 25.11.2003, s. 27 (Celex 32003D0821).

 

Färöarna

 

4. Kommissionens beslut 2010/146/EU av den 5 mars 2010 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå genom den färöiska lagen om behandling av personuppgifter.7)

7)

EUT L 58, 9.3.2010, s. 17 (Celex 32010D0146).

 

Förenta staterna

 

5. Kommissionens beslut 2000/520/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbour Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat.8)

8)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 7 (Celex 32000D0520).

 

Isle of Man

 

6. Kommissionens beslut 2004/411/EG av den 28 april 2004 om skyddsnivån för personuppgifter på Isle of Man.9)

9)

EUT L 151, 30.4.2004, s. 49 (Celex 32004D0411).

 

Jersey

 

7. Kommissionens beslut 2008/393/EG av den 8 maj 2008 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter på Jersey.10)

10)

EUT L 138, 28.5.2008, s. 21 (Celex 32008D0393).

 

Kanada

 

8. Kommissionens beslut 2002/2/EG av den 20 december 2001 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd för personuppgifter genom den kanadensiska lagen om elektroniska handlingar och skydd för personuppgifter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act).11)

11)

EGT L 2, 4.1.2002, s. 13 (Celex 32002D0002).

 

Schweiz

 

9. Kommissionens beslut 2000/518/EG av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter i Schweiz.12)

12)

EGT L 215, 25.8.2000, s. 1 (Celex 32000D0518).

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1765

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)