Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1766

Utkom från trycket den 14 december 2010
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

1) Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

1)

Senaste lydelse 2009:1241.

Myndigheter

Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras

 

 

Statistiska centralbyrån

 

– statistiskt primärmaterial

 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

 

– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

Tullverket

 

– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,

 
 

– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och

 
 

– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

 

 

2) Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för

2)

Senaste lydelse 2010:534.

  1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs, och

  2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Verksamheten avser

 

centrala hundregistret

 

fastighetsregistret

 

kommunala fastighetsregister

 

Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort

 

röstlängdsregister

 

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

 

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

 

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal

 

Transportstyrelsens vägtrafikregister

 

3) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

3)

Senaste lydelse 2010:1139.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Månadsuppgiftsutredningen (S 2009:08)

 

undersökning om effekter av administrativa förändringar inom skatte- och socialavgiftsområ det samt de offentliga välfärdssyste men

 
 

Parlamentariska socialförsäkri ngsutredningen (S 2010:04)

 

undersökningar om effekter av förändringar i de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet

 
 

Pensionsmyndigheten

 

undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta

 
 

 

 

 

Statens skolinspektion

 

undersökning av resultatet av nationella prov

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statens skolverk

 

internationella undersökningar inom skolväsende, förskoleverksamhe t och skolbarnsomsorg

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

nationella undersökningar inom skolväsende, förskoleverksamhe t och skolbarnsomsorg om måluppfyllelsen i sektorn

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Statskontoret

 

undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av försöksverksa mhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Försäkringskassans kontroll av felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpning

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Arbetsförmedlinge ns kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi)

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontroll av felaktiga utbetalningar

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning av effekter för jordbrukets konkurrenskraft av borttagen beskattning avseende gödselmedel

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Stiftelse och föreningsskatteutre dningen (Fi 2007:09)

 

undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

Stockholms universitet

 

utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar

 
 

Strålsäkerhets myndigheten

 

undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

 

 

 

Bilaga4)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

58. utredning och tillsyn enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller motsvarande äldre föreskrifter

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 
 

sekretessen gäller inte för uppgifter som avses i 2 kap. 3 § patientsäkerhetsförordning en (2010:1369)

 

 

 

101. utredning, tillståndsgivning och tillsyn hos Myndigheten för radio och tv

 

sekretessen gäller inte beslut i ärenden

 

 

 

127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt

 
 

 

 

Sakregister till bilagan5)

5)

Ändringen innebär bl.a. att orden ”Hälso- och sjukvård” och ”Radio- och tv-lagen” tagits bort ur förteckningen.

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Husdjur

 

30

 

Hälsofarliga varor

 

34, 115

 

 

 

Mobila maskiner

 

121

 

Myndigheten för radio och tv

 

101

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

13, 31

 

 

 

Patentombud

 

130

 

Patientsäkerhet

 

58

 

Platina

 

51

 

 

 

Provtagning på djur

 

30

 

Ransoneringslagen

 

70

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1766

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.

3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.

4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)