Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1883

Utkom från trycket den 21 december 2010
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 19 § samt rubriken närmast före 30 kap. 19 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

Åldersgräns för film

19 §

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt för uppgift i framställningen i en film. Sekretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit laga kraft.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1883

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in till Statens biografbyrå före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)