Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:96

Utkom från trycket den 15 februari 2011
utfärdad den 3 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1) Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

1)

Senaste lydelse 2010:1766.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

 

Forum för levande historia

 

enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 
 

undersökning om ungdomars attityder till utsatta grupper

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

 

utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsen det och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden

 
 

Kommerskollegium

 

ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området

 

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden

 

 

 

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

undersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik

 
 

Myndigheten för vårdanalys

 

undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg

 
 
 

utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg

 
 

Månadsuppgiftsutr edningen (S 2009:08)

 

undersökning om effekter av administrativa förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt de offentliga välfärdssystemen

 
 

 

 

 

Bilaga2)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

 
 

33. utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt läkemedelslagen (1992:859) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om blodsäkerhet och lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande

 

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

 

äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004

 
 

 

 

Sakregister till bilagan3)

3)

Ändringen innebär att orden ”Teknisk sprit” tagits bort ur förteckningen.

 

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

 

Teknisk kontroll

 

12

 

Tekniskt bistånd

 

19

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:96

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)